IC TMF

EIC intervju – prof. Kamberović: TMF podneo najviše patentnih prijava u 2016.

Za poslednji broj EIC biltena Zavoda za zaštitiu intelektualne svojine intervju je dao prof. dr Željko Kamberović, direktor IC TMF.

1.Tehnološko-metalurški fakultet podneo najveći broj patentnih prijava u 2016. god. Da li smatrate da je ovaj rezultat ishod većih aktivnosti u oblasti inovacija ili primena politike intelektualne svojine (IS)?

Posmatrajući TMF i Inovacioni centar kao celinu, može se potvrditi izvrsnost u naučnim istraživanjima, dok broj radova u uticajnim časopisima, kao i ostalih publikacija evidentno raste. Citiranost je značajna, a Hiršov indeks postaje merilo uticajnosti naučnika. Kada je relevantnost naučnih istraživanja u pitanju, pažljivo se analiziraju mogućnosti unapređenja po svim ključnim indikatorima uspešnosti. Postoji više razloga za povećanje broja patentnih prijava; ključni su vezani za promenu politike inovacione delatnosti kroz podizanje kvaliteta i uvođenje standarda u poslovanju. Učešće u projektu „Mreža tehnoloških brokera″ i nastavak aktivnosti kroz interno mapiranje inovacionog potencijala dalo je dobru osnovu za sagledavanje mogućnosti za komercijalizaciju znanja. Svake godine podstičemo istraživače za učešće na Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju, podržavamo zaposlene u pisanju patentnih prijava, a uvodi se i novi Pravilnik o zaštiti IS. Kontinuirano sarađujemo sa Centrom za transfer tehnologija BU, Fondom za inovacionu delatnost i Zavodom za IS.

2. Da li smatrate da će se pravilnik o vrednovanju naučno-istraživačkog rada MNTR iz 2016. godine odraziti na veći broj podnošenja patentnih prijava sa akademskih institucija? 

Sistem nije uređen do kraja, stalo se na Akcionom planu za primenu strategije i konkretizovanju međuresorskog delovanja. Naše tržište za tehnološku IS je skromno, te je izlazak na međunarodni nivo neminovan. Za ove akcije potrebna je strukturno-finansijska podrška državnih institucija. Interno pokušavamo da ohrabrimo istraživače da nedostatak interesa i potentnosti u investicijama u inovacije na domaćem tržištu prevaziđu regionalnim delovanjem.

3. Kao direktor Inovacionog centra, koliko utičete na istraživače koji rade na projektima da vode računa o patentnoj zaštiti?

Stvaranje rezultata iz oblasti inovacione delatnosti je primarna aktivnost i obaveza svakog istraživača definisana ugovorom o radu. Pokušavamo da ohrabrimo sve akcije koje vode ka stvaranju patenta, od dobrih rezultata u sintezi, pa do formiranja spin-of kompanija. Uvodimo standarde u poslovanju i pravno-formalno regulišemo prihodovanje od komercijalizacije znanja i naročito prodaje prava na IS. Budućnost vidimo u saradnji sa svim relevantnim činiocima inovacionog sistema, aktivnoj promociji novog strateškog upravljanja kroz program rada usaglašen sa važećom Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja.

4. Da li TMF podnosi prijave za rešenja koja se primenjuju u saradnji sa privredom?

Saradnja sa privredom se odvija solidno, što se vidi i kroz broj novih tehničkih rešenja primenjenih na međunarodnom i nacionalnom nivou u prethodnih 6 godina. Problem postoji u radu matičnih naučnih odbora, nedostatku preciznih upustava, formiranju liste eksperata i neefikasnosti kada su tehnička rešenja u pitanju. Naše ishodište u transferu znanja i tehnologija vidimo kroz nove infrastrukturne projekte, npr. formiranje tehnološkog haba i inovacionog spin-of centra. Prethodno se moraju obezbediti uslovi da zaposleni inovatori naprave proizvod u sigurnom poslovnom okruženju, komercijalizuju svoje istraživanje i deo prihoda ostave budžetu RS.

Kompletan tekst možete pročitati ovde.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta