IC TMF

Projekti

projektni biro

Na Inovcaiononom centru TMF-a od 2009. godine odvija se veliki broj projekata u saradnji sa Ministarstvom nauke, prosvete i tehnološkog razvoja kao i sa brojnim privrednim subjektima koji su grupisani u sledeće kategorije:

1. Tehnološki razvoj

 

2. Osnovne nauke

Rukovodilac Naziv projekta
Mila Laušević Razvoj i primena metoda i materijala za monitoring novih zagađujućih i toksičnih organskih materijala i teških metala
Dušan Mijin Proučavanje sinteze, strukture i aktivnosti organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla
Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i biohemijskih sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnoteženim uslovima
Nevenka Rajić Porozni materijali na bazi oksida u zaštiti životne sredine od genotoksičnih supstanci
Simonida Tomić Hemijsko i strukturno dizajniranje nanomaterijala za primenu u medicini i inženjerstvu tkiva
Mirjana Kostić Funkcionalizacija, karakterizacija i primena celuloze i derivata celuloze
Branimir Grugur Elektrohemijska sinteza i karakterizacija nanostruktuiranih funkcionalnih materijala za primenu u novom tehnologijama
Maja Radetić Uticaj veličine, oblika i strukture nanočestica na njihova svojstva i svojstva nanokompozita
Jelena Rusmirović Usmerena sinteza, struktura i svojstva multifunkcionalnih materijala
Ivanka Popović Sinteza i karakterizacija novih funkcionalnih polimera i polimernih nanokompozita
Mirjana Kijevčanin Novi industrijski i ekološki aspekti primene hemijske termodinamike na unapređenje hemijskih procesa sa višefaznim i višekomponentnim sistemima
Geohemijska ispitivanja sedimentnih stena – fosilna goriva i zagađivači životne sredine

 

3. Integralna i interdisciplinarna istaživanja

Lista projekata/Tabela

4. Inovacioni projekti

Lista projekata/Tabela

5. Međunarodni projekti

Lista projekata/Tabela

6. Projekti saradnje sa privredom

Lista projekata/Tabela

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta