IC TMF

Inovacioni centar TMF d.o.o.

Inovacioni Centar Tehnološko-Metalurškog Fakulteta u Beogradu d.o.o. je osnovan 24. juna 2009.god. odlukom Saveta TMF-a.

slika rad u laboratoriji
Inovacioni Centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu d.o.o. obavlja poslove iz oblasti delatnosti istraživanja, eksperimentalnih i razvojnih projekata u tehnicko tehnološkim naukama doprinoseci stvaranju novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga.

Misija

IC TMF-a na originalan i sistematski nacin stvara i koristi sopstvene i eksterne naučne i stručne rezultate imajuci prvenstveno kao cilj stvaranje inovacija, razvoj prototipova, novih proizvoda i usluga paralelno sa transferom znanja i tehnologija u proizvodnju koja ishoduje u racionalnom i održivom razvoju privrede u okruženju.

Vizija

Inovacioni Centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu postiže izuzetne rezultate na nacionalnom i medjunarodnom nivou i njihovom primenom doprinosi ukupnom nivou znanja društva i unapredjuju tehnološki razvoj privrede kroz primenjena tehnicka rešenja, patente, inovacije, tehnološka unapredjenja i rezultate koji imaju neposrednu primenu. Osnovni pravci razvoja su: sinteza novih funkcionalnih materijala i materijala novih i superiornih karakteristika, inovativna primena razvijanih materijala, korišcenje nanonauka i nanotehnologija i razvoj čistih tehnologija i energetska efikasnost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta