IC TMF

Rezultati načno-istraživačkog rada i inovacione delatnosti Inovacionog centra Tehnološko – metalurškog fakulteta, 2009. – 2018.

            Tokom prethodnih deset godina zaposleni na ICTMF su ostvarili zapažene inovacione, naučne i stručne rezultate. Naučni i stručni potencijali ICTMF-a sa godinama su rasli i to se najbolje ispoljilo u izvrsnosti rezultata. Tako je u kategoriji M20, Radovi objavlјeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja; naučna kritika; uređivanje časopisa, broj radova objavljenih u međunarodnim časopisima izuzetnih vrednosti (M21a) i vrhunskim međunarodnim časopisima (M21), u odnosu na ostale kategorije, značajno veći, što ukazuje na visok kvalitet naučno-istraživačkih rezultata istraživača ICTMF-a. Uočava se porast broja rezultata iz oblasti inovacione delatnosti pa u kategoriji M80, Tehnička rešenja, prednjače Nova tehnička rešenja (metode) primenjena na nacionalnom nivou (M82), ali je zadovoljavajući broj i Bitno pobolјšanih tehničkih rešenja na međunarodnom (M83) i nacionalnom (M84) nivou. Takođe, značajan je broj prijavljenih domaćih (M87) i međunarodnih (M86) patenata, kao i objavljenih patenata na nacionalnom nivou (M94). Kao indikatori uspešnosti, uočljivi su i porast broja inostranih koautora, i koautora iz neakademskog sektora.

            Trenutno se realizuju 2 komercijalna projekta na domaćem i 1 komercijalni projekat na međunarodnom tržištu. U toku je realizacija i 15 međunarodnih projekata tipa COST, EUREKA i bilateralnih projekata.

            U nastavku je dat tabelarni i grafički prikaz naučno-istraživačkih rezultata postignutih u periodu 2009.–2018., a kompletan izveštaj možete pogledati ovde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta