IC TMF

Zoran Simić

Soba
Kratka biografija

            Zoran Simić, rođen je 19.02.1988. godine u Beogradu. Osnovnu školu “Vojvoda Stepa Stepanović” je završio u Kumodražu, a zatim je školovanje nastavio u srednjoj “Medicinskoj školi Zvezdara”, obrazovni profil Farmaceutski tehničar. Školske 2007/2008. upisao je osnovne studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, studijski program Hemijsko inženjerstvo, izborno područje Hemijsko procesno inženjerstvo. U septembru 2015. godine, diplomirao je odbranivši rad “Eksperimentalno određivanje i obrada gustina smeša biodizela i dizela na visokom pritisku”. Školske 2015/2016. godine, upisao je master studije na istom fakultetu, studijski program Hemijsko inženjerstvo, izborno područje Hemijsko procesno inženjerstvo. Master studije je završio u septembru 2016. godine, odbranivši rad na temu “Eksperimentalno određivanje i obrada termodinamičkih svojstava etil estara na visokim pritiscima” koji je radio pod mentorstvom prof. dr Mirjane Kijevčanin. U periodu od juna 2016. do januara 2019. bio je zaposlen u laboratoriji Anahem, na poziciji “Analitičar za hromatografska i fizičko-hemijska ispitivanja”. Od januara 2019. do januara 2021. je zaposlen u kompaniji Superlab, na poziciji “Inženjer za podršku sektora Analyticalab-a” koja podrazumeva instalaciju, servis, kvalifikaciju analitičke opreme. Doktorske studije upisao je školske 2017/2018. godine, na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, studijski program Hemijsko inženjerstvo, pod mentorstvom prof. dr Mirjane Kijevčanin. Od januara 2021. godine angažovan je u Inovacionom centru TMF-a. Tečno govori engleski jezik.

Oblasti interesovanja
  • - Zelena hemija, termodinamika, ravnoteža tečnost-tečnost, hemijsko-inženjerska termodinamika, hromatografija.
  • - Green chemistry, thermodynamics, liquid-liquid equilibrium, chemical-engineering thermodynamics, chromatography.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta