IC TMF

Vesna Panić

+38111 3370 805
Soba 508
Kratka biografija

Dr Vesna (Pavlović) Panić, diplomirani inženjer tehnologije, rođena je u Beogradu, 02.03.1982. godine. Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 2001. godine i diplomirala je na katedri za Organsku hemijsku tehnologiju i polimerno inženjerstvo 2006. godine sa prosečnom ocenom 9.97. Dobitnik je pet diploma „Panta S. Tutundžić“ za izuzetan uspeh na osnovnim studijama i kao student generacije.

Takođe, dobitnik je nagrade Srpskog hemijskog društva za ukupan uspeh postignut tokom osnovnih studija i kao najbolji student TMF-a koji je diplomirao u školskoj 2005/2006. godini.

U januaru 2007. godine upisala je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer „Hemija i hemijska tehnologija“ na Katedri za organsku hemijsku tehnologiju. 12.6.2012. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom  „Sinteza i svojstva hidrogelova na bazi metakrilne kiseline modifikovanih zeolitima“ i tako stekla zvanje doktora tehničkih nauka- oblast hemija i hemijska tehnologija.

Od 2007. do 2010. godine učestvovala je kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije na projektu „Sinteza i karakterizacija polimera i polimernih (nano)kompozita definisane molekulske i nadmolekulske strukture“ (ev. br.142023). U periodu 2012.-2013. učestvovala je na inovacionom projektu „Razvoj novih postupaka reciklaže otpadnog poli(metil metakrilata)“. Trenutno je kao naučni saradnik angažovana na projektu "Sinteza i karakterizacija novih funkcionalnih polimera i polimernih (nano)kompozita" (2010-2019) u Inovacionom centru TMF-a.

Oblasti interesovanja
  • Sinteza i karakterisanje polimernih materijala; hidrogelovi, kompoziti, biomaterijali. Sistemi za kontrolisano otpuštanje. Uklanjanje boja i jona teških metala iz vode.
  • Synthesis and characterization of polymers; hydrogels, composites, biomaterials. Systems for controlled delivery. Dyes and metal ions removal from wastewater.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta