IC TMF

Vesna Nikolić

+38111 3303 679
Soba 351
Kratka biografija

            Dr. Vesna Nikolić rođena je 23.06.1984. godine u Užicu, gde je završila osnovnu školu. U Beogradu je završila „Petu beogradsku gimnaziju“. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu završila je integrisane osnovne i diplomske akademske – Master studije na smeru Inženjerstvo zaštite životne sredine i 2008. godine stekla zvanje master inženjer zaštite životne sredine i zaštite na radu. Odbranila je diplomski-master rad pod nazivom „Metode upravljanja otpadom iz procesa livenja obojenih metala“. Iste godine, 2008, upisala je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu na smeru Metalurško inženjerstvo. Na istom fakultetu odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Katalitički materijali na bazi sistema Ni-Pd/Al2O3“ 13.07.2015. godine i stekla zvanje doktor nauka - metalurško inženjerstvo.

            Od 2009. godine do sada angažovana je na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i bavi se eksperimentalnim istraživanjima u oblasti Metalurškog inženjerstva koja se odnose na dobijanje bakra i plemenitih metala iz elektronskog otpada i na razvoj procesa i tehnologije sinteze monolitnih Ni/Al2O3 katalizatora, o čemu svedoče brojni radovi objavljeni u časopisima i na konferencijama međunarodnog i nacionalnog značaja, kao i koautorstvo na tri tehnička i razvojna rešenja. Učestvuje u Stručnom nadzoru i konsultantskim uslugama za projekat dopune tehnološkog procesa postrojenja za reciklažu električnog i elektronskog otpada. Od 2017. godine vodi strateški projekat za inovacionu delatnost u saradnji sa Kancelarijom za transfer tehnologije Fonda za inovacionu delatnost u okviru Programa transfera tehnologije (TTF).

            Završila je Obuku za izradu energetskih audita u industriji 2011. godine, u orgnizaciji Inovacionog centra Mašinskog fakulteta u Beogradu i Mreže za energetsku efikasnost u industriji Srbije, a stečena znanja primenila tokom učešća u izradi tehničkog elaborata u okviru međunarodnog projekta E! 6735-ESPAL.

            Obučena je za rad u programskim paketima „Origin“, „SuperPro Designer“, „HSC Chemistry“, „FLIR Tools“, „Adobe Photoshop“ i „CorelDRAW“. Poseduje aktivno znanje engleskog jezika i osnovno znanje ruskog jezika.

Oblasti interesovanja
 • Katalizatori na bazi prelaznih i plemenitih metala, katalizatori na bazi oksida metala, nanotehnologija, dobijanje bakra i plemenitih metala iz elektronskog otpada, reciklažne tehnologije.
 • Base and noble metal based catalysts, metal oxide based catalysts, nanotechnology, recycling of copper and noble metals from electronic waste, recycling technologies.
Reference
 1. Ž. Kamberović, M. Korać, D. Ivšić, Nikolić, M. Ranitović, Hydrometallurgical process for extraction of metals from electronic waste - Part I: Material characterization and process option selection, Metalurgija-Journal of Metallurgy, 15, 2009, 231–245.
 2. Ž. Kamberović, M. Sokić, V. Matković, Z. Anđić, M. Korać, Nikolić, Effects of additives on nickel (II)-chloride hydrogen reduction for production of nanocomposite catalysts, Metalurgia International, 17, 2012, 37–41.
 3. V. Nikolić, Ž. Kamberović, Z. Anđić, M. Korać, M. Sokić, Synthesis of α-Al2O3 based foams with improved properties as catalyst carriers, Materials and Technology, 48, 2014, 45–50.
 4. V. Nikolić, Ž. Kamberović, Z. Anđić, M. Korać, M. Sokić, V. Maksimović, Influences of synthesis methods and modifier addition on the properties of Ni-based catalysts supported on reticulated ceramic foams, International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials, 21, 2014, 806–812.
 5. M. Sokić, Ž. Kamberović, V. Nikolić, B. Marković, M. Korać, Z. Anđić, M. Gavrilovski, Kinetics of NiO and NiCl2 hydrogen reduction as precursors and properties of produced Ni/Al2O3 and Ni-Pd/Al2O3 catalysts, The Scientific World Journal, Vol. 2015, Article ID 601970, 9 pages, 2015.
 6. V. Nikolić, Ž. Kamberović, M. Korać, M. Sokić, Z. Anđić, A.Tomović, Ni-Pd/Al2O3 catalyst supported on reticulated ceramic foam for dry methane reforming, Metallurgical and Materials Engineering, 21, 2015, 57–63.
 7. V. Nikolić, Ž. Kamberović, Z. Anđić, M. Korać, M. Sokić, N. Gajić, N. Jovanović, Exploitation properties of Ni-Pd/Al2O3 catalyst supported on ceramic foam, Metallurgical and Materials Engineering 21, 2015, 277–282.
 8. V. Nikolić, Ž. Kamberović, M. Korać, Z. Anđić, A. Mihajlović, J. Uljarević, Nickel-based catalysts: Dependence of properties on nickel loading and modification with palladium, Hemijska industrija, 70, 2016, 137–142.
 9. V. Nikolić, B. Agarski, Ž. Kamberović, Z. Anđić, I. Budak, B. Kosec, Multi-criteria analysis of Ni-based catalysts synthesis methods, Materials and Technology, 50, 2016, 553–558.
 10. B. Agarski, V. Nikolić, Ž. Kamberović, Z. Anđić, B. Kosec, I. Budak, Comparative life cycle assessment of Ni-based catalyst synthesis processes, Journal of Cleaner Production, 162, 2017, 7–15.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta