IC TMF

Tijana Kovač

+38111 3303 683
Soba 414
Kratka biografija

     Tijana Kovač (devojačko Radoman), diplomirani inženjer tehnologije, rođena je 1984. godine u Beogradu. Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 2002. godine. Diplomirala je na katedri za Organsku hemijsku tehnologiju i polimerno inženjerstvo 2007. godine. Dobitnik je priznanja "Panta S. Tutundžić" za ostvarene rezultate u toku redovnih studija. Školske 2007/2008. godine upisala je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijski program Hemija i hemijska tehnologija. Trenutno je angažovana na projektu "Sinteza i karakterizacija novih funkcionalnih polimera i polimernih (nano)kompozita" kao naučni saradnik u Inovacionom centru TMF-a.

Oblasti interesovanja
  • Sinteza i karakterizacija polimernih nanokompozita.
  • Synthesis and characterization of polymer nanocomposites.
Reference
  1. Džunuzović E., Džunuzović J., Radoman T., Marinović-Cincović M., Nikolić Lj., Jeremić K., Nedeljković J.: Characterization of in situ prepared nanocomposites of PS and TiO2 nanoparticles surface modified with alkyl gallates: Effect of alkyl chain length, Polym Composite 34 (2013) 399-407.
  2. Radoman T., Džunuzović J. Jeremić K., Marinković A., Spasojević P., Popović I., Džunuzović E.: The influence of the size and surface modification of TiO2 nanoparticles on the rheological properties of alkyd resin, Hem Ind 67 (2013) 923-932.
  3. Marinković A., Radoman T., Džunuzović E., Džunuzović J., Spasojević P., Isailović B., Bugarski B.: Mechanical properties of composites based on unsaturated polyester resins obtained by chemical recycling of poly(ethylene terephthalate), Hem Ind 67 (2013) 913-922.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta