IC TMF

Pavle Spasojević

+38111 3303 805
Soba 521
Kratka biografija

Dr Pavle Spasojević je rođen u Čačku, 12.09.1982. godine. Osnovnu i srednju školu je završio u Čačku. Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 2001. godine. Diplomirao je na katedri za Organsku hemijsku tehnologiju 2006. godine sa prosečnom ocenom 9,88, odbranivši diplomski rad sa ocenom 10, a pod mentorstvom dr Jasne Đonlagić. U okviru programa studentske razmene, tokom 2005. godine, boravio je osam nedelja na Univerzitetu Roštok u Roštoku, Nemačka. Decembra 2006. godine upisao je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer „Hemija i inženjerstvo polimera“ i položio sve predviđene ispite, kao i Završni ispit sa srednjom ocenom 10,00.

Učestvovao je u projektu Ministarstva za nauku i tehnoloski razvoj Republike Srbije "Sinteza i karakterizacija polimera i polimernih (nano)kompozita definisane molekulske i nadmolekulske strukture" (2006-2010) kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnoloski razvoj Republike Srbije (2006-2010).

Trenutno je angazovan na projektu "Sinteza i karakterizacija novih funkcionalnih polimera i polimernih (nano)kompozita" (2010-2015) kao istrazivac pripravnik u Inovacionom centru TMF-a.

Oblasti interesovanja
  • Polimerno inženjerstvo, dentalni materijali, biomaterijali.
  • Polymer engineering, dental materials, biomaterials.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta