IC TMF

Nikola Jovanović

+38111 3303 714
Soba Laboratorija za ekstraktivnu metalurgiju
Kratka biografija

             Nikola Jovanović dipl. ecc. rođen je 1979. godine u Beogradu. Diplomirao na Beogradskoj poslovnoj školi, Visokoj školi strukovnih studija 2013. godine i iste godine upisao specijalističke studije u istoj ustanovi.

             Radi na tehno-ekonomskim aspektima tehničkih rešenja tretmana čvrstih otpada  industrije i do sada ima učešće na izradi više Studija opravdanosti izgradnje, elaborata o načinu postupanja sa otpadom, studija procene uticaja na životnu sredinu.

Oblasti interesovanja Tehno ekonomski aspekti metalurških procesa, Studija opravdanosti izgradnje, čistija proizvodnje u metalurgiji, ekonomski aspekti tretmana otpada.
Reference
  1. Ž. Kamberović, M. Korać, N. Jovanović, Studija opravdanosti izgradnje topionice i livnice čeličnih gredica, Sirmium Steel, Sremska Mitrovica, 2008.
  2. Ž. Kamberović, M. Korać, N. Jovanović, Tehnološko rešenje valorizacije šljake redukcionog topljenja olovnih sirovina, Monbat, Inđija, 2009.
  3. Ž. Kamberović, M. Korać, N. Jovanović, Elaborat o načinu postupanja sa otpadnim solidifikat prahom, Yunirisk, Beograd, 2009.
  4. Ž. Kamberović, M. Korać, N. Jovanović, Tehnološko rešenja tretmana filterske prašine iz procesa elektrolučnog topljenja čelika, Sirmium Steel, Sremska Mitrovica, 2010.
  5. Ž. Kamberović, M. Korać, N. Jovanović, Analiza mogućnosti valorizacije korisnih metala iz granulata elektronskog otpada, Elektro Recycling, Banska Bystrica, Slovačka, 2011.
  6. Ž. Kamberović, M. Korać, N. Jovanović, Studija o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta Rekonstrukcija topionice bakra i izgradnja fabrike za proizvodnju sumporne kiseline, RTB Bor, Bor, 2011.
  7. Ž. Kamberović, M. Korać, N. Jovanović, Studija o proceni uticaja životnu sredinu projekta postrojenja za reciklažu električnog i elektronskog otpada RJ Krnjača, S.E.Trade, Beograd, 2011.
  8. Ž. Kamberović, M. Korać, N. Jovanović, Studija opravdanosti izgradnje Postrojenja za izradu legura i predlegura obojenih metala kapaciteta do 5 t/dan, Metali 1992 d.o.o., Ogranak Bor, 2011.
  9. Ž. Kamberović, M. Korać, N. Jovanović, Priprema uzoraka i metalurško vrednovanje produkata testa prerade Jarosita, Elixir, 2013.
  10. Ž. Kamberović, M. Gavrilovski, N. Jovanović, Ispitivanje mogućnosti primene rudne mešavine rumunskog porekla u Železari Smederevo kao dela rudnog zasipa, S.C. RTS Welded Structures SRL,  2013.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta