IC TMF

Nemanja Barać

+38165 6790 033
Soba
Kratka biografija Nemanja Barać rođen je 22.07.1985.god. u Smederevu. Diplomirao 2009. godne na Fakultetu tehničkih nauka u Kos. Mitrovici, tehnološko-metalurški odsek, smer: Inženjerstvo zaštite životne sredine. Diplomski rad na temu “Karakterizacija flotacijske deponije Bostanište i njen uticaj na životnu sredinu” odbranio je sa ocenom 10. Školske 2009/2010. godine upisao je doktorske akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu na smeru inženjerstvo zaštite životne sredine. Kao stipendista - doktorant istraživač radio je na projektu tehnološkog razvoja, ev. broj TR-21025, “Uticaj Trepče na zagađenje Ibra i predlog mera zaštite”, Ministarsva nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije, u periodu od 2009-2010. god. Od 1. decembra 2011. godine radi kao istraživač-pripravnik na projektu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, program tehnološkog razvoja, iz oblasti uređenja, zaštite i korišćenja voda, zemljišta i vazduha, ev. broj TR-37016, pod nazivom: ”Industrija proizvodnje olova i cinka, posledice po stanovništvo i zaštita i uređenje ekosistema” Stručne posete tokom studiranja: Zastava automobili, a.d. centralni laboratorijum Kragujevac (stručna praksa), Tarkett d.o.o. Bačka Palanka, Holding RMHK Trepča a.d. Zvečan, Hemijska industrija Župa a.d. Kruševac, Vodovod Kručevac, Fabrika otkivaka Lola d.o.o. Lešak. Poznavanje jezika: Engleski jezik, vozačka dozvola: B kategorije
Oblasti interesovanja
  • Ekološko inženjerstvo, ekologija (zaštita životne sredine), zagađenje i zaštita voda i rečnih vodotokova, industrijski opasan otpad, teški metali, biodostupnost - mobilnost teških metala u životnoj sredini.
  • Ecological engeneering, ecology (environmental protection), pollution and protection of water and rivers water flows, industrial hazardous waste, heavy metals - bioavailability and mobility in environmental samples.
Reference
  1. Barać M, Vitas N, Barać N. Vode srednjeg toka reke Ibar i deponije Trepče. Voda i sanitarna tehnika. 2010; 40(1):41-46.
  2. Barać N, Jokić A, Ćorac A, Manojlović P, Barać M. Uticaj zagađenja 'Trepče' - flotacija i deponije u Leposaviću i održivo upravljanje zaštitom životne sredine. Ecologica. 2011; 18(62):317-322.
  3. Barać N, Ćorac A, Bukumirić Z, Barać M. Uticaj zagađenja „Trepče“ – flotacija i deponija Leposavić i održivo upravljanje zaštitom životne sredine. Knjiga Abstrakta. Međunarodna naučna konferencija „Održivi razvoj u funkciji zaštite životne sredine“ 18-20 April 2011. Beograd, Srbija. ISBN: 978-86-904721-8-5.
  4. Barać N, Jokić A, Ćorac A, Manojlović P, Barac M. Deponije Trepče – međuprodukti metalurgije olova kao opasan otpad po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Zbornik radova: Međunarodna konferencija „Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“. 05-08.April 2011. Niška Banja, Srbija.  ISBN: 978-86-82931-38-6.
  5. Ćorac A, Ilić D, Bukumirić Z, Manojlović P, Barać N, Parlić M. Abdominal Colics as Saturnism Indicator in Persons Exposed to Different Levels of Pollution. In: Proceedings from the International Conference: "46. Days of preventive medicine".  25-28.September 2012. Niš, Srbija.
  6. Ćorac A, Parlić M, Dragicevic I, Ilić D, Barać N,  Milovanović A. Fizičko funkcionisanje i ograničenja usled fizičkih problema kod različitih nivoa zagađenja životne sredine. Svet rada. 2012; 9(6).
  7. Ćorac A, Milićević S, Bukumirić Z, Barać N, Jović J, Ilić D. The analysis of exposure through the reconstruction approach in saturnism. In: Proceedings from the International Conference: "47. Days of preventive medicine". 24-27 September 2013. Niš, Serbia.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta