IC TMF

Marina Maletić

+38111 3370 410
Soba 218
Kratka biografija

            Marina Maletić (rođena Vukašinović), dipl. inž. tehnologije, rođena je 1985. godine u Užicu. Osnovnu školu "Sveti Sava" u Bajinoj Bašti završila je sa odličnim uspehom, kao i "Medicinsku školu" u Užicu. Osnovne studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je 2004. godine, a diplomirala je 2011. godine na Katedri za hemijsko inženjerstvo. Diplomski rad pod nazivom "Ispitivanje uticaja sastava membrane mikročestica na brzinu difuzije inkapsulirane aktivne komponente" odbranila je sa ocenom 10 u martu 2011. godine. Doktorske studije upisala je 2011. godine na matičnom fakultetu na Katedri za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Sinteza i karakterizacija ugljeničnih materijala kao nosača titan-dioksida za uklanjanje odabranih organskih zagađujućih materija iz vode” uspešno je odbranila 17. maja 2018. godine.

Oblasti interesovanja
  • Sinteza i karakterizacija ugljeničnih materijala kao nosača katalizatora i adsorbenata za uklanjanje različitih zagađujućih materija iz vode.
  • Synthesis and characterization of carbon materials as a catalyst carrier and adsorbents for removal of different pollutants from water.
Reference
  1. M. Maletić, M. Vukčević, A. Kalijadis, Z. Laušević, M. Laušević, Photocatalytic Performance of Carbon Monolith/TiO2 Composite, Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2015 (2015), Article ID 803492, 8 pages http://dx.doi.org/10.1155/2015/803492
  2. M. Maletić, M. Vukčević, A. Kalijadis, I. Janković-Častvan, A. Dapčević, Z. Laušević, M. Laušević, Hydrothermal synthesis of TiO2/carbon composites and their application for removal of organic pollutants, Arabian Journal of Chemistry, http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2016.06.020, 2016

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta