IC TMF

Marina Maletić

+38111 3370 410
Soba 218
Kratka biografija

            Marina Maletić (rođena Vukašinović), dipl. inž. tehnologije, rođena je 1985. godine u Užicu. Osnovnu školu "Sveti Sava" u Bajinoj Bašti završila je sa odličnim uspehom, kao i "Medicinsku školu" u Užicu. Osnovne studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je 2004. godine, a diplomirala je 2011. godine na Katedri za hemijsko inženjerstvo. Diplomski rad pod nazivom "Ispitivanje uticaja sastava membrane mikročestica na brzinu difuzije inkapsulirane aktivne komponente" odbranila je sa ocenom 10 u martu 2011. godine. Doktorske studije upisala je 2011. godine na matičnom fakultetu na Katedri za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Sinteza i karakterizacija ugljeničnih materijala kao nosača titan-dioksida za uklanjanje odabranih organskih zagađujućih materija iz vode” uspešno je odbranila 17. maja 2018. godine.

Oblasti interesovanja
  • Sinteza i karakterizacija ugljeničnih materijala kao nosača katalizatora i adsorbenata za uklanjanje različitih zagađujućih materija iz vode.
  • Synthesis and characterization of carbon materials as a catalyst carrier and adsorbents for removal of different pollutants from water.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta