IC TMF

Mina Volić

+38111 3370 472
Soba 33
Kratka biografija

            Dr Mina Volić rođena je 17. juna 1988. godine u Čačku. Osnovne akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je 2007. godine, a diplomirala 2011. godine na smeru Farmaceutsko inženjerstvo. Iste godine upisala je master akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu (smer Hemijsko inženjerstvo) Univerziteta u Beogradu, a master rad odbranila je u julu 2012. godine. U toku master studija bila je na stručnom usavršavanju u Švajcarskoj (kompanija BussChemTech AG, Pratteln).  Godine 2012. upisala je doktorske studije na istom fakutetu (smer Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija) pod mentorstvom prof. dr Branka Bugarskog. Od aprila 2015. zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko–metalurškog fakulteta, u okviru projekta integralnih i interdisciplinarnih istraživanja iz oblasti polјoprivrede i hrane: "Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti-III46010", pri čemu su njena istraživanja vezana za inkapsulaciju etarskih ulja i drugih bioaktivnih supstanci u različite biopolimerne nosače. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Novi hidrogel sistemi na bazi alginata i proteina za kontrolisano otpuštanje etarskih ulja“ odbranila je u decembru 2020. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. U maju 2021. godine stekla je zvanje naučnog saradnika u oblasti biotehničkih nauka-biotehnologija.

            Učestvovala je u realizaciji dva inovaciona projekta “Proizvodnja novih dijetetskih formulacija na bazi prirodnih proteina sa antioksidativnim i antitumorskim dejstvom” i “Kapsule zdravlja u ledenom čaju”. U periodu od aprila do jula 2016. godine bila je učesnik Erasmus + programa, u saradnji sa Poljoprivrednim Univerzitetom u Atini (Higher Education – KA107 International Mobility).  Takođe, imala je učešće u Bilateralnom projektu između Republike Srbije i Hrvatske pod nazivom „Inkapsulacija ekstrakata matičnjaka (Melisa officinalis) i trave iva (Teucrium montanum) u emulzije i lipozome s ciljem dobijanja funkcionalnih dodataka prehrani“ (2019/2020).

Oblasti interesovanja
  • Inkapsulacija biološki aktivnih komponenata u različite nosače; kontrolisano i produženo otpuštanje aktivnih komponenata; primena sistema za inkapsulaciju u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.
  • Encapsulation of biologically active compounds in different matrix systems; Controlled and prolonged release of active compounds; Application of complex carriers in foods and pharmaceutical products.
Reference
  1. Volić M., Pajić-Lijaković I., Đorđević V., Knežević-Jugović Z., Pećinar I., Stevanović-Dajić Z., Veljović Đ., Hadnadjev M., Bugarski B. (2018) Alginate/soy protein system for essential oil encapsulation with intestinal delivery. Carbohydrate Polymers, 200, pp. 15–24, (IF(2018)=6.044, ISSN: 0144-8617, doi: 10.1016/j.carbpol.2018.07.033).
  2. Volić M., Obradović N., Djordjević V., Luković N., Knežević-Jugović Z., Bugarski B. (2020) Design of biopolymer carriers enriched with natural emulsifiers for improved controlled release of thyme essential oil, Journal of Food Science, 85(11), pp. 3833-3842, (IF(2019)=2,479, ISSN: 0022-1147, doi: 10.1111/1750-3841.15499).
  3. Volić M., Djordjević V., Vukasinović-Sekulić M., Obradović N., Knežević-Jugović Z., and Bugarski B.: Antioxidant and antimicrobial capacity of encapsulated thyme essential oil in alginate and soy protein-based carriers, Acta Periodica Technologica, 52, 2021, BIBLID: 1450-7188 (2021) 52, X-XX (ISSN: 1450-7188)

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta