IC TMF

Milica Stefanović

+38111 3303 741
Soba 44a
Kratka biografija

            Milica Stefanović rođena je 07.05.1994. godine u Loznici, gde je završila osnovnu i srednju medicinsku školu. Osnovne akademske studije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Profesor hemije, upisala je 2013. godine, a 2016/17. školske godine prešla je na studijski program integrisanih akademskih studija Nastava hemije koje je završila sa prosečnom ocenom 8,72. Diplomski rad pod nazivom "Geohemijsko ispitivanje rečnih sedimenata donjeg toka Tamiša" uradila je na katedri za primenjenu hemiju pod mentorstvom prof. dr Branimira Jovančićevića. Doktorske akademske studije na studijskom programu Hemija upisala je školske 2018/19. godine pri Katedri za primenjenu hemiju Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu kod mentora studija prof. dr Branimira Jovančićevića. U dosadašnjem radu istraživala je geohemijski sastav rečnih sedimenata, poreklo teških metala u njima, promene sastava sedimenata kroz vreme, prostornu analizu, kao i utvrđivanje tipa i porekla organske supstance. U laboratoriji za ispitivanje, kontrolu i sertifikaciju obavila je probni rad radeći kao hemijski analitičar. Od avgusta 2019. godine je angažovana u Inovacionom centru TMF-a, kao istraživač-pripravnik na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije "Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih materijala definisanih svojstava" (III45019).

Oblasti interesovanja
  • Geohemijska ispitivanja sedimenata, Fotokataliza; Solarna ćelija; Nanocevi; Sinteza perovskita
  • Geochemical testing of sediments, Photocatalysis; Solar cell; Nanotubes; Synthesis of perovskite
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta