IC TMF

Milena Stevanović

+38111 3303 815
Soba 405
Kratka biografija

                 Milena Stevanović je rođena 24.08.1991. godine, u Prokuplju. Završila je Medicinsku školu u Leskovcu. Na Tehnološko-metalurški fakultet se upisala školske 2010/2011. godine, smer Inženjerstvo zaštite životne sredine. Diplomirala je septembra 2014. godine na Katedri za inženjerstvo zaštite životne sredine sa završnim radom na temu „Uticaj načina uvođenja vazduha na efikasnost prenosa mase kiseonika u fontansko-fluidizovanom sloju sa centralnom cevi“. Iste godine je upisala master akademske studije na smeru Hemijsko inženjerstvo (profil Neorganska hemijska tehnologija) na Tehnološko-metalurškom fakultetu. Završni master rad ,,Ispitivanje svojstava pepela i konsolidacije deponije pepela ''Ćirikovac'' termoelektrane Kostolac’’ je odbranila u septembru 2015. godine na Katedri za neorgansku hemijsku tehnologiju.

        Školske 2016/17. se upisala na doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, studijski program Inženjerstvo materijala, pod rukovodstvom mentora dr Vesne Mišković-Stanković, redovnog profesora TMF-a. Član je Srpskog hemijskog drustva. Od 7. marta 2017. godine angažovana je u Inovacionom centru TMF-a, na projektu III45019 “Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava”. Tečno govori engleski jezik.

Oblasti interesovanja
  • biomaterijali, nanokompoziti, biokeramičke prevlake, elektroforetsko taloženje;
  • biomaterials, nanocomposites, bioceramic coatings, electrophoretic deposition
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta