IC TMF

Milena Radomirović

+38111 3303 778
Soba 208
Kratka biografija

            Milena Radomirović, master inženjer tehnologije, rođena je 30.11.1985. godine u Požarevcu, gde je završila srednju medicinsku školu, smer farmacija. Školske 2004/2005. godine upisala je osnovne studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za Farmaceutsko inženjerstvo. U periodu od 2013. do kraja 2015. godine, kao dipl. master inž. tehnologije, bila je zaposlena u laboratoriji za kontrolu kvaliteta, Anahem d.o.o. U ovom periodu učestvuje na sledećim seminarima: Mikotoksini u različitom matriksu hrane, Institut Superlab, Beograd (novembar, 2015) koji je obuhvatao: SCIEX TripleQuad and QTRAP tehnologiju 2015; značaj mikotoksina i uporedivost rezultata merenja u analizi mikotoksina; LC-MS/MS skrining više toksina i kvantifikacija u žitaricama i hrani; demonstraciju QTRAP 5500 (simulacija) i MultiQuant softvera, kao i na seminaru “Zaštita životne sredine“, Development Academy, Beograd (oktobar, 2013), koji je obuhvatao temu o zaštiti životne sredine na teritoriji Srbije, upravljanje rizikom i putevi transporta opasnih materija na teritoriji Beograda, upravljanje otpadom i reciklaža, beogradsko vodoizvorište i sistem reni bunara. Aktivno učestvuje i na obuci: Osnove HPLC – praktičan pristup, Cluster d.o.o., Beograd (februar, 2014): opšti principi, instrumentacija, parametri hromatograma (teorija i praksa).

Doktorske akademske studije upisala je školske 2015/2016. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Hemijsko inženjerstvo. Položila je sve ispite predviđene planom i programom doktorskih studija sa prosečnom ocenom 9,91.

Od maja 2017, bila je zaposlena u inženjerskoj firmi, Fyltris d.o.o., kao master inženjer tehnologije gde se bavi optimizacijom, revitalizacijom i automatizacijom tehnoloških procesa u oblasti prečišćavanja voda kao i etanola primenom konvencionalnih i naprednih oksidacionih procesa, zatim, problematikom prisustva ksenobiotika u otpadnim i površinskim vodama i njihovog uklanjanja primenom različitih inovacionih tehnoloških rešenja.

Od septembra 2017. do kraja juna 2018. godine, bila je angažovana kao asistent-demonstrator u izvođenju eksperimentalnog dela nastave, vežbi, na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na institutu za hidrotehniku i vodno ekološko inženjerstvo, na predmetu Kvalitet Vode.

Kao istraživač pripravnik je od decembra 2017.godine zaposlena u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta, u okviru projekta integralnih i interdisciplinarnih istraživanja “Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja”, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (broj projekta III43009).

Od oktobra 2018. godine, gostujući je student doktorskih studija na katedri za Farmaceutsku hemiju, Faculty of Life Sciences, University of Vienna, Austria, gde se njeno trenutno istraživanje zasniva na primeni analitičkih tehnika (LC-MS/MS) i biohemijskih metoda u oblasti neuroproteomike.

Oblasti interesovanja
 • Analitičke metode; Praćenje kvaliteta životne sredine; Kontrola kvaliteta vode; Tretman otpadnih voda i primena naprednih oksidacionih procesa.
 • Analytical methods; Environmental monitoring; Water Quality Control; Waste Water Treatment and Application of Advanced Oxidation Processes.
Reference
 1. S. Stanković, M. Radomirović, B. Tanaskovski, M. Jović, L. Pezo, S. Degetto, Analysis of major and minor elements in surface sediments and mussels from the Boka Kotorska bay, Montenegro: chemometric approach, 44. Konferencija srpsko drustvo za zaštitu voda, VODA 2015, Kopaonik, 2015, Jun 2-4, str. 261-266, ISBN 978-86-916753-2-5.
 2. S. Stanković, M. Radomirović, B. Tanaskovski, M. Jović, The impact of major and minor elements from sediments on their content in M. galloprovincialis from the Boka Kotorska Bay, Montenegro, XIII International Conference ECOLOGICAL TRUTH ECO-Ist 15, Kopaonik, 2015, June 17-20, 2015, 17-20, pp. 60-67, ISBN:978-86-6305-032-7.
 3. A. Simović, M. Radomirović, A. Onjia, S. Stanković, Ispitivanja i kontrola deklarisanih vrednosti flaširanih voda na osnovu merenja elektroprovodljivosti, 38 Međunarodni naučni skup, Vodovod i kanalizacija 17, Kragujevac, 10.-13. Oktobar 2017.
 4. A. Janićijević, M. Radomirović, A. Onjia, S. Stanković, Ispitivanje metalnog posuđa ED-XRF spektrometrijom, Međunarodna studentska konferencija NANT-Beograd 2017, „Multidisciplinarni pristup savremenim istraživanjima”, 25.-26. Novembar 2017. god. Beograd, ISBN 978-86-6179-056-0.
 5. A. Perošević, M. Radomirović, B. Tanaskovski, A. Stanković, P. Kalaba, S. Stanković, The Origin of Elements in Mussels from Boka Kotorska Bay, Montenegro, International Journal of Food and Biosystems Engineering, April 2017, Vol 3(1): 47-55.
 6. B. Tanaskovski, Ana R. Stanković, P. Kalaba, S. Stanković, A. Perošević, M. Radomirović, The origin of elements in edible mussels from Boka Kotorska Bay, Montenegro, FABE 2017 2nd International Conference, Rhodes, Greece, 2017, June, 01-04, pp. 339-347.
 7. A. Perošević, D. Joksimović, D. Đurović, I. Milašević, L. Pezo, M. Radomirović, S. Stanković, The impact of seawater physico-chemical parameters and sediment metal contents on the mussel’s heavy metal concentrations - a chemometric approach, 16th International Symposium of Trace Elements in Man and Animals, TEMA-16, 2017, Saint Petersburg, June 26-29, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 41S (2017), p.17.
 8. A. Perošević, D. Joksimović, D. Đurović, I. Milašević, M. Radomirović, S. Stanković, Human exposure to trace elements via consumption of mussels Mytilus galloprovincialis from Boka Kotorska Bay, Montenegro, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology (2018), DOI: 10.1016/j.jtemb.2018.03.018
 9. A. Perošević, L. Pezo, D. Joksimović, D. Đurović, I. Milašević, M. Radomirović, S. Stanković, The impacts of seawater physicochemical parameters and sediment metal contents on trace metal concentrations in mussels - a chemometric approach, Environmental Science and Pollution Research 2 – Article, 26 July 2018, 1-16, DOI: 10.1007/s11356-018-2855-8
 10. S. Stanković, A. Perosević, N. Petrović, M. Ivković, M. Kojić, M. Radomirović, A. Onjia, The influence of seawater physicochemical parameters on the content of trace elements in mussels and surface sediment, 8th SYMPOSIUM Chemistry and Environmental Protection, EnviroChem 2018, Kruševac, May 30th – June 1st, pp. 71-72.
 11. M. Radomirović, B. Tanaskovski, A. Onjia, S. Trivković, S. Stanković, Elimination of micropollutants from water by application of modern treatment procedures, 47. Konferencija srpsko drustvo za zaštitu voda, VODA 2018, Sokobanja, 12.-14. jun 2, pp. 371-380.
 12. S. Stanković, A. Perošević, N. Petrović, M. Ivković, M. Radomirović, B. Tanaskovski, A. Onjia, Chemical composition of sediment samples, including Al and Li, 47. Konferencija srpsko drustvo za zaštitu voda, VODA 2018, Sokobanja, 12.-14. jun, str. 305-312.
 13. S. Stanković, A. Perošević, N. Petrovic, M. Ivković, M. Radomirović, B.Tanaskovski, A. Onjia, Analiza hemijskog sastava povrsinskog sedimenta u blizini morske obale, 47. Konferencija srpsko drustvo za zaštitu voda, VODA 2018, 12.-14. jun, str. 313-315.
 14. D. Maksin, M. Vukčević, T. Đurkić, I. Stanišić, T. Bakić, M. Radomirović, A. Onjia, Gadolinium sorption on multi-walled carbon nanotubes, XI International scientific conference Contemporary Materials 2018, Banja Luka, 2-3. September.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta