IC TMF

Matea Korica

+38111 3303 629
Soba 144
Kratka biografija

                Dr Matea Korica, master inženjer tehnologije, zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu u zvanju naučni saradnik. Rođena je 14.2.1988. u Osijeku. Osnovnu školu i srednju Zubotehničku školu završila je u Beogradu. Studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je školske 2007/2008 godine. Osnovne akademske studije završila je 2011. godine na studijskom programu Tekstilna tehnologija, studijsko područje tekstilni materijali specijalne namene. Iste godine na matičnom fakultetu upisuje master akademske studije, na studijskom programu Tekstilna tehnologija. Doktorske studije na Katedri za tekstilno inženjerstvo upisuje 2013. godine pod mentorstvom prof. dr Mirjane Kostić. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Dobijanje bioaktivnih nanostrukturnih materijala na bazi celuloze i hitozana” odbranila je 2020. godine čime je stekla akademsko zvanje doktor nauka-oblast tehnološko inženjerstvo.

                Dr Matea Korica аngаžovаna je nа proučаvаnju dobijanja bioaktivnih nanostrukturnih materijala na bazi celuloze, TEMPO oksidisanih celuloznih nanofibrila i hitozana za primenu u prevenciji i terapiji rana. Od marta 2015. do decembra 2019. godine bila angažovana na projektu Osnovnih istraživanja OI 172029 pod nazivom „Funkcionalizacija, karakterizacija i primena celuloze i derivata celuloze“ koji je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Tokom septembra 2015. (2 nedelje) u okviru projekata bilateralne saradnje sa Republikom Slovenijom (2014.-2015.) pod nazivom „Dobijanje antimikrobnih vlakana permanentnim vezivanjem polisaharida na oksidisana celulozna vlakna“ (ev. broj 451-03-3095/2014-09/25) boravila je na Univerzitetu u Mariboru, radeći u Institutu za inženjerstvo i dizajn materijala Mašinskog fakulteta na razvoju tehnologije ireverzibilnog vezivanja hitozana za površine celuloznih vlakana i filmova u cilju dobijanja antimikrobnih materijala. Kao CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) stipendista boravila je, radi stručnog usavršavanja i istraživačkog rada, od aprila do jula 2016. (3 meseca) i od septembra do oktobra 2019. (1 mesec) na Institutu za inženjerstvo i dizajn materijala Mašinskog fakulteta Univerziteta u Mariboru.

Oblasti interesovanja
 • Celuloza, celulozna vlakna, modifikovanje celuloze, oksidacija celuloze, TEMPO oksidacija, funkcionalizacija celuloze sa hitozanom, nanofibrilisana celuloza, TEMPO oksidisani celulozni nanofibrili, medicinski tekstilni materijali, ultra tanki filmovi, obloge za rane, bioaktivni nanostrukturni materijali na bazi celuloze i hitozana.
 • Cellulose, cellulose fibers, cellulose modification, cellulose oxidation, TEMPO oxidation, cellulose functionalization with chitosan, nanofibrillated cellulose, TEMPO oxidized cellulose nanofibrils, medical textile materials, ultra thin films, wound dressings, bioactive nanostructured materials based on cellulose and chitosan.
Reference
 1. A. Kramar, J. Milanović, M. Korica, T. Nikolić, K. Asanović, M. Kostić, Influence of structural changes induced by oxidation and addition of silver ions on electrical properties of cotton yarn, Cellulose chemistry and technology, 48, 2014, 189-197.
 2. M. Kostić, T. Nikolić, M. Korica, J. Milanović, A. Kramar, Ž. Petronijević, Biološki aktivna vlakna pamuka sa imobilisanim tripsinom, 57753 B1. (registrovan patent na nacionalnom nivou)
 3. T. Nikolic, M. Korica, J. Milanovic, A. Kramar, Z. Petronijevic, M. Kostic, TEMPO-oxidized cotton as a substrate for trypsin immobilization: impact of functional groups on proteolytic activity and stability, Cellulose, 24, 2017, 1863-1875.
 4. M. Knežević, A. Kramar, M. Korica, B. Dojčinović, M. Kostić, Svojstva pamučne pređe posle oksidacije kalijum-permanganatom u kiseloj sredini, Zaštita materijala, 58 , 2017, 31-36.
 5. D. Marković, M. Korica, M. Kostić, Ž. Radovanović, Z. Šaponjić, M. Mitrić, M. Radetić, In situ synthesis of Cu/Cu2O nanoparticles on the TEMPO oxidized cotton fabric, Cellulose, 25, 2018, 829-841.
 6. M. Korica, L. Fras Zemljič, M. Bračič, R. Kargl, S. Spirk, D. Reishofer, K. Mihajlovski, M. Kostić, Novel protein-repellent and antimicrobial polysaccharide multilayer thin films, Holzforschung, 73(1), 2019, 93–103.
 7. M. Korica, Z. Peršin, S. Trifunović, K. Mihajlovski, T. Nikolić, S. Maletić, L. Fras Zemljič, M. M. Kostić, Influence of different pretreatments on the antibacterial properties of chitosan functionalized viscose fabric: TEMPO oxidation and coating with TEMPO oxidized cellulose nanofibrils, Materials, 12, 2019, 3144.
 8. Knežević, A. Kramar, T. Hajnrih, M. Korica, T. Nikolić, A. Žekić, M. Kostić, Influence of Potassium Permanganate Oxidation on Structure and Properties of Cotton, Journal of Natural Fibers, 2020, doi.org/10.1080/15440478.2020.1745120
 9. D. Lazic, S.D. Janjic, M. Korica, B.M. Pejic, V.R. Djokic, M.M. Kostic, Electrokinetic and sorption properties of hydrogen peroxide treated flax fibers (Linum usitatissimum L.), Cellulose, 2021, doi.org/10.1007/s10570-021-03686-0
 10. J.Z. Milanovic, M. Milošević, M. Korica, I. Jankovic-Castvan, M.M. Kostic, Oxidized Hemp Fibers with Simultaneously Increased Capillarity and Reduced Moisture Sorption as Suitable Textile Material for Advanced Application in Sportswear, Fibers and Polymers, 2021, DOI 10.1007/s12221-021-0450-y
 11. M. Korica, Z. Peršin, L. Fras-Zemljič, K. Mihajlovski, B. Dojčinović, S. Trifunović, A. Vesel, T. Nikolić, M. M. Kostić, Chitosan Nanoparticles Functionalized Viscose Fabrics as Potentially Durable Antibacterial Medical Textiles, Materials, 14, 2021, 3762.
 12. J.Z. Milanovic, M. Korica, T. Nikolić, M. M. Kostic, Oxycellulose-material for new application areas, Contemporary Materials, 10(1), 2019, 6-21, DOI: 10.7251/COMEN1901006M.
 13. M. Korica, A. Kramar, Z. Peršin, B. Obradović, M. Kuraica, L. Fras Zemljič, M. Kostić, Dobijanje medicinskog tekstila na bazi viskoze i hitozana sa istovremeno poboljšanim sorpcionim i antibakterijskim svojstvima primenom dielektričnog barijernog pražnjenja, Tekstilna industrija, 69(4), 2021, 46-53, DOI: 10.5937/tekstind2104046K.
 14. M. Korica, A. Kramar, Z. Peršin Fratnik, B. Obradović, M. Kuraica, B. Dojčinović, L. Fras Zemljič, M. Kostić, Obtaining medical textiles based on viscose and chitosan/zinc nanoparticles with improved antibacterial properties by using a dielectric barrier discharge, Polymers, 14, 2022, 4152, https://doi.org/10.3390/polym14194152.
 15. M. Korica, Z. Persin Fratnik, L. Fras Zemljic, M. M. Kostic, Insight into Sorption and Antioxidant Properties of Antibacterial Wound Dessings Composed of Viscose Fabrics Functionalized with Chitosan and Chitosan-Based Nanoparticles, Cellulose Chemistry and Technology, 56 (9-10), 2022, 997-1011, https://doi.org/10.35812/CelluloseChemTechnol.2022.56.89.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta