IC TMF

Marija Štulović

+38111 3303 679
Soba 351
Kratka biografija

            Mr Marija D. Štulović (rođ. Knežević), dipl. ing. tehnol., rođena je 25.09.1977. god. u Užicu. Gimnaziju ''Miodrag Milovanovic Lune'' u Užicu, završila je 1996. Školske 1996/97 godine upisala je Tehnološko-metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu. Studije je završila 2004. godine na smeru za organsku hemijsku tehnologiju i polimerno inženjerstvo, sa prosečnom ocenom studija 7,86. Diplomski rad na temu ''Sinteza i polimerizacija vinilnih monomera koji sadrže sumpor'' odbranila je sa ocenom 10,00. Mentor u izradi diplomskog rada je bila prof. dr Ivanka Popović, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Školske 2005/06 godine upisala je magistarske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, smer inženjerstvo zaštite životne sredine. Položila je sve ispite predviđene planom i programom na magistarskim studijama sa prosečnom ocenom 10,00. Magistarski rad na temu ''Ispitivanje mogućnosti stabilizacije i solidifikacije otpadne šljake iz metalurgije olova'' odbranila je 2010. godine sa ocenom 10,00. Mentor u izradi magistarske teze je bila prof. dr Mirjana Ristić, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju na temu ''Olovna alkalna šljaka u inovativnom procesu reciklaže sa predtretmanom, stabilizacijom i solidifikacijom'', prijavila je 2015. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na katedri za metalurško inženjerstvo. Mentor u izradi doktorske disertacije je prof. dr Željko Kamberović, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerzitet u Beogradu.

            Od 2006. godine je angažovana na istraživanjima u okviru jednog inovacionog projekta i četiri projekta iz oblasti tehnološkog razvoja, uz učešće u izradi glavnih tehnoloških projekata, studija i elaborata iz zaštite životne sredine.

Oblasti interesovanja
  • Metalurgija olova; Reciklaža olovno-kiselih baterija; Predtretman, stabilizacija i solidifikacija šljake iz sekundarne metalurgije olova; Zaštita životne sredine;
  • Metallurgy of lead; Lead-acid battery recycling process; Lead alkali slag pre-treatment, stabilization and solidification; Environmental protection;
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta