IC TMF

Marija Milivojević

+38111 3303 741
Soba 44
Kratka biografija

            Marija Milivojević je rođena 1991. godine u Užicu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne integrisane akademske studije na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu je upisala 2010. godine, a diplomirala 2016. godine sa prosekom 9,42 i time dobila zvanje doktor veterinarske medicine. Školovanje je nastavila upisom doktorskih akademskih studija na Fakultetu veterinarske medicine iste godine.

            Tokom osnovnih akademskih studija, Marija je učestovala u naučno-istraživačkom radu studenata biomedicinskih fakulteta, a tokom dvanaestog semestra je boravila na Veterinarskom Univerzitetu u Budimpešti preko TEMPUS programa razmene studenata.

            Stručnu praksu je obavila na Institutu za medicinska istraživanja VMA, u okviru Odeljenja za kliničku i eksperimentalnu patofiziologiju, Odeljenja za kliničku i eksperimentalnu imunologiju i na Farmi VMA. Tokom 2017. i 2018. godine je kao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bila priključena na projekat TR 31050 na matičnom fakultetu, gde je učestvovala i u praktičnoj nastavi na predmetu Patološka fiziologija domaćih životinja.

            Od decembra 2018. godine radi u Inovacionom centru TMF, kao istraživač pripravnik, na projektu III 45019 pod nazivom Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava.

Oblasti interesovanja
  • Primena biomaterijala u regenerativnoj medicini.
  • Application of biomaterials in regenerative medicine.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta