IC TMF

Marija Lučić Škorić

+38111 3303 706
Soba 512
Kratka biografija

            Marija Lučić Škorić je rođena 25.8.1986. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo, upisala je školske 2005/06. godine, a završila u septembru 2009. godine.

            Školske 2009/10. godine upisala je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, studijski program: Hemijsko inženjerstvo. Ispite predviđene planom i programom doktorskih studija položila je sa prosečnom ocenom 9,92. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Uklanjanje boja za tekstil iz vode fotokatalitičkom degradacijom u prisustvu nanočestica titan-dioksida imobilisanih na hidrogelove hitozana i alginata“ odbranila je 30.9.2016. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

            U okviru programa studentske razmene, tokom 2012. godine, boravila je 8 nedelja u Institutu Helmholtz-Zentrum Geesthacht – HZG, Teltow, Nemačka, a u periodu od 2010. do danas je završila više radionica, treninga i obuka.

              Marija Lučić Škorić je od januara 2010. bila angažovana kao stipendista Ministarstva prosvete i nauke na projektima TR 19047 i TR 34011. Trenutno je angažovana na projektu osnovnih istraživanja iz hemije OI 172062 „Sinteza i karakterisanje novih funkcionalnih polimera i nanokompozita“ i bilateralnom projektu Italija-Srbija „Razvoj i unapređenje filmova na bazi polisaharida namenjenih za pakovanje namirnica“.

       Dr Marija Lučić Škorić je učesnica međunarodne saradnje COST CA18125 - Advanced Engineering and Research of aeroGels for Environment and Life Sciences (https://www.cost.eu/actions/CA18125/#tabs|Name:overview).

            Tečno govori engleski, a služi se nemačkim jezikom.
Oblasti interesovanja
 • Sinteza i karakterizacija hidrogelova. Biomaterijali. Imobilizacija titan dioksida na/u hidrogelove hitozana i njihova primena za uklanjanje i fotokatalitičku degradaciju boja iz otpadnih voda teksitlne industrije. Filmovi za pakovanje hrane.
 • Synthesis and characterization of hydrogels. Biomaterials. Immobilization of titanium dioxide in/on hydrogels based on chitosan and their application for removal and photocatalytic degradation of dyes from textile wastewaters. Food packaging materials.
Reference
 1. I. Terzić, J. Ivanović, I. Žižović, M. Lučić Škorić, N. Milosavljević, N. Milašinović, M.Kalagasidis Krušić, A novel chitosan gels: Supercritical CO2 drying and impregnation with thymol, Polymer Engineering and Science (2018) DOI: 10.1002/pen.24834.
 2. M. Lučić Škorić, L. Stanojković, N. Milosavljević, M. Kalagasidis Krušić, Sorption of Textile Dyes From Textile Wastewater by Chitosan-based Hydrogel, Tehnika 1 (2018) 11-18.
 3. M. Lučić Škorić, I. Terzić, N. Milosavljević, M. Radetić, Z. Šaponjić, M. Radoičić, M. Kalagasidis Krušić, Chitosan-based microparticles for immobilization of TiO2 nanoparticles and their application for photodegradation of textile dyes, European Polymer Journal 82 (2016) 57-70.
 4. S. Milovanović, R. Kuska, M. Lučić Škorić, M. Kalagasidis Krušić, S. Frerich, I. Žižović, I. Ivanović, Swelling kinetics and impregnation of PLA with thymol under supercritical CO2 conditions, Tehnika 1 (2016) 16-20.
 5. M. Lučić Škorić, N. Milosavljević, M. Radetić, Z. Šaponjić, M. Radoičić, M. Kalagasidis Krušić, Synthesis and characterization of interpenetrating polymer network based on sodium alginate and methacrylic acid and potential application for immobilization of TiO2 nanoparticles, Polymer Engineering and Science 55(11) (2015) 2511-2518.
 6. M. Lučić, N. Milosavljević, M. Radetić, Z. Šaponjić, M. Radoičić, M. Kalagasidis Krušić, Photocatalytic Degradation of C. I. Acid Orange 7 by TiO2 Nanoparticles Immobilized onto/into Chitosan- Based Hydrogel, Polymer Composites 35(4) (2014) 806-815.
 7. M. Lučić, N. Milosavljević, M. Radetić, Z. Šaponjić, M. Radoičić, M. Kalagasidis Krušić, The potential application of TiO2/hydrogel nanocomposite for removal of various textile azo dyes, Separation and Purification Technology 122 (2014) 206-216.
 8. N. Milašinović, S. Jakovetić, Z. Knežević-Jugović, N. Milosavljević, M. Lučić, J. Filipović, M. Kalagasidis Krušić: Catalyzed ester synthesis using Candida rugosa lipase entrapped by poly(N-isopropylacrylamide-co-itaconic acid) hydrogel, The Scientific World Journal, http://dx.doi.org/10.1155/2014/142123. ISSN: 1537-744X
 9. N. Milašinović, Z. Knežević-Jugović, N. Milosavljević, M. Lučić Škorić, J. Filipović, M.Kalagasidis Krušić, Stimuli-sensitive hydrogel based on N-isopropylacrylamide and itaconic acid for entrapment and controlled release of Candida rugosa lipase under mild conditions, BioMed Research International DOI (2014) http://dx.doi.org/10.1155/2014/364930.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta