IC TMF

Marija Babić Radić

+38111 3303 703
Soba 509
Kratka biografija

            Др Марија Бабић, дипл.инж.технол.спец.фарм., рођена је 31.03.1984. године у Београду. Дипломирала је на Технолошко-металуршком факултету, Универзитета у Београду 2010. године на катедри за Органску хемијску технологију и полимерно инжењерство. Специјалистичке академске студије, у области Индустријске фармације, завршила је на Фармацеутском факултету, Универзитета у Београду, 2013. године са просечном оценом 10,0. Докторску дисертацију под називом: „Синтеза и карактеризација полимерних матрица на бази 2-хидроксиалкил акрилата и итаконске киселине за контролисано отпуштање оксапрозина“ одбранила је 24. фебруара 2016. године на Технолошко- металуршком факултету, Универзитета у Београду. Од 2010. године ангажована је на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. У периоду од 2014. до 2017. године била је ангажована на међународном пројекту „Intelligent scaffolds as a tool for advanced tissue regeneration“ SCOPES IZ73Z0_152327 (Србија-Словенија-Швајцарска). Од 2018. године је члан Техничке комисије независних стручњака за оцену студија о процени утицаја пројеката на животну средину, Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине.

Oblasti interesovanja
 • Полимерни „интелигентни“ деградабилни биоматеријали; Примена полимерних материјала у системима за контролисано отпуштање активних супстанци; Истраживање и развој фармацеутских формулација; Развој полимерних материјала за примену у инжењерству ткива и лечењу рана; Примена полимера у заштити животне средине; Обезбеђење квалитета у фармацеутској индустрији; Студије о процени утицаја пројеката на животну средину.
 • Polymeric „intelligent“ degradable biomaterials; Polymeric biomaterials for controlled drug delivery systems, tissue engineering, wound healing and environmental protection; Development and research novel pharmaceutical formulations; Quality assurance in the pharmaceutical industry; Environmental impact Assessment studies.
Reference
 1. Babić M.M., Jovašević J.S., Filipović J.M., Tomić S.Lj., Diffusion of drugs in hydrogels based on (meth)acrylates, poly(alkylene glycol)(meth)acrylates and itaconic acid, Hemijska Industrija 66 (2012) 823–829.
 2. Tomić S.Lj., Babić M.M., Antić K.M., Jovašević Vuković J.S., Malešić N.B., Filipović J.M., pH-Sensitive Hydrogels Based on (Meth)Acrylates and Itaconic Acid, Macromolecular Research, 22 (2014) 1203–1213.
 3. Babić M.M., Božić B.Ð., Antić K.M., Jovašević Vuković J.S., Perišić M.D., Filipović J.M., Tomić S.Lj., Design of novel multifunctional Oxaprozin delivery system based on dual-sensitive poly(2-hydroxypropyl acrylate/itaconic acid) hydrogels, Materials Letters, 147 (2015) 64–68.
 4. Babić M.M.,  Antić K.M.,  Jovašević Vuković J.S., Božić B.Ð., Davidović S.Z., Filipović J.M., Tomić S.Lj., Oxaprozin/poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) hydrogels: morphological, thermal, swelling, drug release and antibacterial properties, Journal of Materials Science 50 (2015) 906–922.
 5. Babić M.M., Božić B.Ð., Božić B.Ð., Filipović J.M., Ušćumlić G.S., Tomić S.Lj., Evaluation of poly(hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) hydrogels for controlled delivery of transition metal complexes with Oxaprozin as potential antiproliferative agents, Journal of Materials Science 50 (2015) 6208–6219.
 6. Vuković J.S., Babić M.M., Antić K.M., Miljković M.G., Perić-Grujić A.A., Filipović J.M., Tomić S.Lj., A high efficacy antimicrobial acrylate based hydrogels with incorporated copper for wound healing application, Materials Chemistry and Physics 164 (2015) 51–62.
 7. Antić K.M., Babić M.M., Jovašević Vuković J.S., Vasiljević-Radović D.G., Onjia A.E., Filipović J.M., Tomić S.Lj., Preparation and characterization of novel P(HEA/IA) hydrogels for Cd2+ ion removal from aqueous solution, Applied Surface Science 338 (2015) 178–189.
 8. Babić M.M., Božić B.Đ., Božić B.Đ., Filipović J.M., Ušćumlić G.S., Tomić S.Lj., Evaluation of novel antiproliferative controlled drug delivery system based on poly(2-hydroxypropylacrylate/itaconicacid) hydrogels and nickel complex with Oxaprozin, Materials Letters 163 (2016) 214–217.
 9. Vuković J.S., Babić M.M., Antić K.M., Filipović J.M., Stojanović S.T., Najman S.J., Tomić S.Lj., In vitro cytotoxicity assessment of intelligent acrylate based hydrogels with incorporated copper in wound management, Materials Chemistry and Physics 175 (2016) 158–163.
 10. Antić K.M., Babić M.M., Vuković J.S., Onjia A.E., Filipović J.M., Tomić S.Lj., Removal of Pb2+ions from aqeous solution by P(HEA/IA) hydrogels, Hemijska industrija 70 (2016) 695–705.
 11. Babić M.M., Božić B.Đ., Božić B.Đ., Uščumlić G.S., Tomić S.Lj., The innovative combined microwave-assisted and photo-polymerization technique for synthesis of the novel degradable hydroxyethyl (meth)acrylate/gelatin based scaffolds, Materials Letters 213 (2018) 236–240.
 12. Tomić S.Lj., Babić M.M., Vuković J.S., Antić K.M.,Božić B.Đ., Filipović J.M., Polimerne matrice na bazi 2.hidroksietil akrilata I itakonske kiseline, njihovo dobijanje i primena, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2016., broj prijave patenta П-2016/0269 (prijavljen patent).

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta