IC TMF

Maja Stevanović

+38166 0099 88
Soba 365
Kratka biografija

            Maja R. Stevanović je rođena u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne akademske studije završila je 2014. godine na Evropskom univerzitetu, Fakultetu za internacionalni menadžment, a 2015. na istom fakultetu i master akademske studije. Na Univerzitetu Sigidunum, Fakultetu za primenjenu ekologiju 2015.godine upisala je doktorske studije i položila sve ispite predviđenene studijskim programom Održivi razvoj i životna sredina sa prosečnom ocenom 9,33.

            Od 2017. godine zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U tom preiodu biva angažovana na projektu TR37001 „Uticaj rudarskog otpada iz RTB – a Bor na zagađenje vodotokova sa predlogom mera i postupaka za smanjenje štetnog dejstva na životnu sredinu“ koji je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

            Na Veću Departmana za poslediplomske studije Univerziteta Singidunum, prihaćena je i biće odbranjena doktorska teza pod naslovom: “Bilјni ekstrakti kao netoksični inhibitori korozije materijala: svojstva, primena i doprinos zaštiti životne sredine“.

Oblasti interesovanja
 • Zaštita životne sredine i zeleni inhibitori korozije
 • Environment protection and green corrosion inhibitors
Reference
 1. Bore Jegdić, Suzana Polić, Aleksandar Jegdić, Maja Stevanović, Desalination and conservation processes of archeological artefacts made of iron, Ecologica, 22 (79) (2015) 546-554.
 2. Biljana Bobić, Nikola Bajić, Aleksandar Jegdić, Maja Stevanović, Bore Jegdić, Određivanje brzine korozije metala šava u zavarenom spoju pomoću elektrohemijskih tehnika, Zaštita Materijala, 56 (3) (2015) 315 – 319.
 3. Bore Jegdić, Biljana Bobić, Aleksandar Jegdić, Maja Stevanović, Mechanisms of hydrogen evolution on chromium, Minning and Metallurgy Engineering Bor (bivši: Rudarski radovi), No 3 (2015) 145-156.
 4. Bore Jegdić, Maja Stevanović, Aleksandar Jegdić, Chemical and electrochemical dissolution of chromium at room and elevated temperatures, Mining & Metallurgy Engineering Bor, 2 (2015) 149-160.
 5. Maja Stevanović, Marijana Pantović, Vesna Pavelkić, Uticaj teških metala na biljne kulture, Bakar, 40 (1) (2015) 89-88.
 6. Maja Stevanović, Milan Badivuk, Vesna Pavelkić, Zemljište kao resurs za poljoprivrednu proizvodnju u borskom regionu, Bakar, 40 (1) (2015) 115-120.
 7. Maja Stevanović, Aleksandar Jegdić, Vesna Pavelkić, Zakonodavstvo evropske unije iz oblasti zaštite voda i standardne metode za kontrolu kvaliteta voda, Bakar, 40 (1) (2015) p.121-127.
 8. Bore Jegdić, Jovan Popić, Aleksandar Jegdić, Maja Stevanović, Chemical corrosion of metals and alloys, Zaštita materijala, 57 (2016) 205-211.
 9. Šerbula, A. Radojević, J. Kalinović, J. Milosavljević, M. Stevanović: Tropospheric Aerosols: Sources and Composition, Chapter 1 in "Air Quality: Aerosol and Biomonitoring", Editors: Snežana M. Šerbula, Publisher: Nova Science Publishers (2016) 1 - 52, ISBN 978-1-53610-428-8.
 10. Mesud R. Adžemović, Ana Z. Ivanović Šašić, Miloš D. Nikolić, Dimitrije J. Aleksić, Maja R. Stevanović, Redesigning current instruments as a precondition for a more effective environmental protection, Hemijska industrija, (2017) DOI:10.2298/HEMIND160620045A
 11. Bore Jegdić, Biljana Bobić, Maja Stevanović, Marija Mihailović, Bojana Radojković, Resistance to pit formation and pit growth for different tempers of AA2024 aluminium alloy in presence of benzotriazole, Metals and Materials International MAMI (2019). DOI: 10.1007/s12540-019-00451-8 ISSN1598-9623
 12. Maja Stevanović, Zoran J. Bajić, Zlate S. Veličković, Radovan M. Karkalić, Ljiljana Pecić, Pavel Otřísal, Aleksandar D. Marinković, Adsorption performances and antimicrobial study of the nanosilver modified montmorillonite clay, Desalination and water treatment 187 (2020) 345–369. doi: 10.5004/dwt.2020.25451
 13. Maja Stevanović, Sanja Stevanović, Marija Mihailović, Biljana Kiprovski, Goran Bekavac, Maja Mikulič-Petkovšek, Jelena Lović, Electrochemical and biochemical properties of dark red corn grains – antiradical and anti-corrosion capacity, Revista de Chimie, 71(6), (2020), 31-41.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta