IC TMF

Luka Matović

+38164 9638 460
Soba 328
Kratka biografija

            Luka Matović je rođen 14. decembra 1987. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i Petu beogradsku gimnaziju. Diplomirao je 2013. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo (OHTPI), odbranom završnog rada na temu: ,,Sinteza novih 3-cijano-6-hidroksi-1-karboksimetil-4-metil-5-(4-supstituisanihfenilazo)-2-piridona”. Diplomu master inženjera tehnologije stiče 2014. godine, takođe na TMF-u, na odseku Hemijsko inženjerstvo, odbranom završnog master rada na temu: ,,Sinteza disazo boja na bazi 3-cijano-6-hidroksi-4-metil-2-piridona”. Školske 2014/15. godine upisao je doktorske studije na istom fakultetu, studijski program Hemijsko inženjerstvo, pod rukovodstvom prof. dr Dušana Mijina. Od 7. februara 2017. godine angažovan je u Inovacionom centru TMF-a, na projektu pod nazivom ,,Proučavanje sinteze, strukture i aktivnosti organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla” (OI 172013) pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Tečno govori engleski jezik.

Oblasti interesovanja
  • organska sinteza i optimizacija procesa sinteze, solarne ćelije aktivirane bojom (DSSC)
  • organic synthesis and optimization of the synthesis process, Dye-sensitized solar cell (DSSC)
Reference
  1. Luka Matović, Aleksandra Mašulović, Julijana Tadić, Jelena Lađarević, Bojan Božić, Branimir Grgur, Maja Radetić, Dušan Mijin, Primena azo boja u izradi fotonaponskih sistema, kongres o procesnoj industriji Procesing ’17, 1. i 2. jun, Beograd, Srbija (2017), str. 69-74, ISBN 978-86-81505-83-0.
  2. Julijana Tadić, Ana Dajić, Luka Matović, Jovan Jovanović, Marina Mihajlović, Dušan Mijin, Mića Jovanović, Moderan pristup organskoj sintezi upotrebom mikroreaktorskih sistema, kongres o procesnoj industriji Procesing ’17, 1. i 2. jun, Beograd, Srbija (2017), str. 51-56, ISBN 978-86-81505-83-0.
  3. D. Mijin, J. Tadić, S. Karać, J. Lađarević, L. Matović, Nove azo-azometinske boje iz 3-cijano-6-hidroksi-4-metil-2-piridona, Patentna prijava broj: П-2018/1114.
  4. Luka Matović, Julijana Tadić, Aleksandra Mašulović, Dušan Mijin, Influence of azo dye structure on photovoltaic characteristics of dye sensitized solar cells, 6. Konferencija mladih hemičara Srbije, Beograd, oktobar 2018.
  5. Dušan Mijin, Bojan Božić, Luka Matović, Gordana Ušćumlić, Vesna Vitnik, Željko Vitnik, Solvatochromism and quantum mechanical investigation of disazo pyridone dye, Coloration Technology, 134, 2018, pp 478-490.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta