IC TMF

Kristina Gak Simić

+38111 3303 869
Soba 328
Kratka biografija

            Kristina Gak-Simić, rođena je 04.12.1991. godine u Beogradu. Osnovnu školu je završila u Ripnju, a zatim je školovanje nastavila u „Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi“, obrazovni profil Farmaceutski tehničar. Školske 2010/2011. godine upisala je osnovne studije na Tehnološko–metalurškom fakultetu u Beogradu, studijski program Hemijsko inženjerstvo, izborno područje Farmaceutsko inženjerstvo. U septembru 2015. godine, diplomirala je odbranivši završni rad pod nazivom „Sinteza, struktura i svojstva 3-(4-supstituisanih benzil)-1,3- diazaspiro[4.6]undekan-2,4-diona i njihovih derivata“. Školske 2015/2016. godine upisala je master sudije na istom fakultetu, studijski program Hemijsko inženjerstvo, izborno područje Farmaceutsko inženjerstvo. Master studije završila je u julu 2016. godine odbranivši rad na temu „Uticaj strukture na antiproliferativnu aktivnost derivata cikloalkanspiro-5-hidantoina“ je radila pod mentorstvom prof. dr Gordane Ušćumlić. U periodu od juna 2016. do avgusta 2017. godine bila je zaposlena u farmaceutskoj kompaniji Hemofarm A.D. Vršac, na poziciji Stručni saradnik internih i eksternih provera, u sektoru Obezbeđenja kvaliteta. Doktorske studije upisala je školske 2017/18. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, studijski program Hemija, pod mentorstvom doc. dr Nemanje Trišovića. Od marta 2019. godine angažovana je u Inovacionom centru TMF-a, na projektu istraživanja u oblasti osnovnih istraživanja - OI 172013. Tečno govori engleski jezik.

Oblasti interesovanja
  • Supramolekulska hemija, sinteza, proučavanje strukture i svojstava tečnih kristala.
  • Supramolecular chemistry, synthesis, structure, and properties of photoswitchable liquid crystals.
Reference
  1. Nataša Valentić, Anita Lazić, Kristina Gak, Nemanja Trišović: “Solvatochromic investigation of pyridine-containing azo dyes as building blocks for molecular switches”, 32. Procesing, Belgrade, Serbia, May 30-31.2019.
  2. Anita Lazić, Kristina Gak, Nataša Valentić, Jelena Rogan, Lidija Radovanović, Maja Đukić, Zoran Matović, Nemanja Trišović: ”Proučavanje kristalne strukture i interakcija 5-(3- i 4-supstituisanih)-5-metilhidantoina sa albuminom humanog seruma i DNK”, 56. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Niš, 07. −08. jun 2019. godine, Izvodi radova, str. 92. ISBN 978-86-7132-073-3.
  3. Ivana Đorđević, Goran Janjić, Anita Lazić, Kristina Gak, Nataša Valentić, Nemanja Trišović, Lidija Radovanović, Jelena Rogan; "Uloga nekovalentnih interakcija fluora u pakovanju motiva: analiza kristalografskih podataka i kvantno-hemijskih proračuni", XXVI Konferencija Srpskog kristalografskog društva, Srebrno jezero, 27-28. jun 2019. godine, Izvodi radova, str.38-39, ISBN: 978-86-912959-5-0, ISSN: 0354-5741.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta