IC TMF

Katarina Antić

+38111 3303 805
Soba 521
Kratka biografija

            Dr Katarina Antić, dipl.inž.tehnol., rođena je 28.04.1983. godine u Beogradu. Diplomirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2009. godine na katedri za Zaštitu životne sredine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Sinteza i karakterizacija polimernih hidrogelova na bazi akrilata za uklanjanje teških metala iz vodenih rastvora“ odbranila je 13. jula 2016. godine na Tehnološko- metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Od 2010. godine angažovana je na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

            Trenutno je angažovana na projektu " Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i biohemijskih sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovima“ kao naučni saradnik u Inovacionom centru TMF-a.

Oblasti interesovanja
  • Primena polimera u zaštiti životne sredine; Nezasićene poliestraske smole iz bio-obnovlјivih izvora, Studije o proceni uticaja projekata na životnu sredinu Polimerni „inteligentni“ degradabilni biomaterijali; Primena polimernih materijala u sistemima za kontrolisano otpuštanje aktivnih supstanci.
 
Reference
  1. Antić K.M., Babić M.M., Jovašević Vuković J.S., Vasiljević-Radović D.G., Onjia A.E., Filipović J.M., Tomić S.Lj., Preparation and characterization of novel P(HEA/IA) hydrogels for Cd2+ ion removal from aqueous solution, Applied Surface Science 338 (2015) 178–189.
  2. Antić K.M., Babić M.M., Vuković J.S., Onjia A.E., Filipović J.M., Tomić S.Lj., Removal of Pb2+ions from aqeous solution by P(HEA/IA) hydrogels, Hemijska industrija 70 (2016) 695–705.
  3. Babić M.M., Božić B.Ð., Antić K.M., Jovašević Vuković J.S., Perišić M.D., Filipović J.M., Tomić S.Lj., Design of novel multifunctional Oxaprozin delivery system based on dual-sensitive poly(2-hydroxypropyl acrylate/itaconic acid) hydrogels, Materials Letters, 147 (2015) 64–68.
  4. Babić M.M., Antić K.M., Jovašević Vuković J.S., Božić B.Ð., Davidović S.Z., Filipović J.M., Tomić S.Lj., Oxaprozin/poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) hydrogels: morphological, thermal, swelling, drug release and antibacterial properties, Journal of Materials Science 50 (2015) 906–922.
  5. Vuković J.S., Babić M.M., Antić K.M., Miljković M.G., Perić-Grujić A.A., Filipović J.M., Tomić S.Lj., A high efficacy antimicrobial acrylate based hydrogels with incorporated copper for wound healing application, Materials Chemistry and Physics 164 (2015) 51–62.
  6. Vuković J.S., Babić M.M., Antić K.M., Filipović J.M., Stojanović S.T., Najman S.J., Tomić S.Lj., In vitro cytotoxicity assessment of intelligent acrylate based hydrogels with incorporated copper in wound management, Materials Chemistry and Physics 175 (2016) 158–163.
  7. Tomić S.Lj., Babić M.M., Antić K.M., Jovašević Vuković J.S., Malešić N.B., Filipović J.M., pH-Sensitive Hydrogels Based on (Meth)Acrylates and Itaconic Acid, Macromolecular Research, 22 (2014) 1203–1213.
  8. Tomić S.Lj., Babić M.M., Vuković J.S., Antić K.M.,Božić B.Đ., Filipović J.M., Polimerne matrice na bazi 2.hidroksietil akrilata I itakonske kiseline, njihovo dobijanje i primena, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2016., broj prijave patenta П-2016/0269 (prijavljen patent)
  9. ''Program zaštite životne sredine na teritoriji Beograda- polazne osnove'', Beograd, 2011 godine.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta