IC TMF

Jovana Milanović

+38111 3303 629
Soba 144
Kratka biografija

            Јована Ж. Милановић (девојачко презиме Праскало) рођена је 1978. године у Градишци, Република Српска, БиХ.

            Са просечном оценом 9,14 на редовним студијама и оценом 10 (десет) на дипломском раду, на тему „Добијање влакана конопље побољшаних хемисорпционих својстава“, дипломирала је на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду, 2004. године. Први је студент ТМФ-а који је након дипломирања била уписана директно на докторске академске студије. Докторску дисертацију из области Влакана специјалне намене, под називом „Добијање целулозних влакана специјалних својстава методама хемијског модификовања“, рађену на Катедри за текстилно инжењерство ТМФ-а, под менторством проф. др Мирјане Костић, одбранила је 2010. године на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду.

            Члан је Српско-хемијског друштва и Друштва за истраживање материјала Србије. Удата је и мајка двоје деце.

 Радно искуство:

2004–2007. годинe:   Стипендиста Министарства за науку и технолошки развој на докторским академским студијама;

2007–2009. годинe:   Истраживач на ТМФ Универзитета у Београду:

 • 2007. годинa – истраживач приправник;
 • 2008. годинa – истраживач сарадник;

од 2009. годинe:        Иновациони центар ТМФ-а Универзитета у Београду:

 • 2011. годинa – научни сарадник;
 • 2016. годинa – виши научни сарадник;
 • 2021. годинa – научни саветник.

            Др Јована Милановић годинама остварује успешну сарадњу са Институтом за нуклеарне науке „Винча“ и Институтом медицинске физиологије Медицинског факултета Универзитета у Београду (Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије – ТР6713, 2005–2007. и 19009ТР, ТМФ, Београд, 2008–2010.). У току 2011. године боравила је на BOKU универзитету у Бечу, где је стекла драгоцено искуство радећи у Christian Doppler Laboratory for Advanced Cellulose Chemistry and Analytics, у оквиру COST акције FP0901, (STSM-FP0901-9111), у области припреме и мерења узорака помоћу GPC-MALLS уређаја за одређивање расподеле молекулских маса целулозе и расподеле функционалних група применом напредне CCOA/FDAM методе маркирања карбоксилних и карбонилних група флуоресцентиним маркерима. Године 2019. била је на студијском боравку на Технолошком факултeту у Бањој Луци, у циљу одржавања предавања преко CEEPUS мреже и рада на пројекту број 19/6-020/961-64/18.

Области интересовања:

            У свом научно-истраживачком раду др Јована Милановић бави се истраживањима у области функционализције и карактеризације целулозних влакана и материјала на бази целулозе, посебно хемијским модификовањем целулозе реакцијама оксидације, које омогућавају да се целулозном супстрату дају специјална својства, укључујући и биоресорптивност. Увођење активних група, најчешће јоноизмењивачких, у „конвенционална“ целулозна влакна и везивање препарата, као што су нпр. сребро, трипсин и хитозан на модификована влакна, омогућава добијање биолошки активних влакана на бази целулозе.

            Део истраживачког рада односи се на добијање и примену наноцелулозних влакана, а део на развој агроцелулозних влакана и влакнастих материјала побољшаних својстава, у циљу добијања влакана конопље побољшаних својстава за конвенционална и нова подручја примене, као и проучавања могућности коришћења кратких влакана конопље за уклањање тешких метала из отпадних вода.

           Посебну целину обухвата развој уређаја за карактерисање текстилних материјала чије се дизајнирање базира на примени open-source принципа, чиме је омогућено свим заинтересованим корисницима да конструишу и прилагоде уређаје сходно својим потребама, по цени која је неупоредиво нижа од цене комерцијално доступних уређаја и тако побољшају квалитет експерименталног рада у својим лабораторијама.

Национални пројекти:

 • „Развој биомедицинских текстилних материјала и производа програмираних својстава“ (Научно-истраживачки пројекат из области технолошког развоја – ТР 6713, Министарства за науку Републике Србије, ТМФ, Београд, 2005–2007);
 • „Развој биолошки активних полисахаридних влакана и материјала као вештачких депоа протеина мале молекулске масе за различите медицинске намене (у терапијама хормонских поремећаја, вирусних инфекција, неуролошких и малигних обољења, ортопедији и стоматологији)“, (Научно-истраживачки пројекат из области технолошког развоја – 19009ТР, Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, ТМФ, Београд, 2008–2010), руководилац оба пројекта др Петар Шкундрић, ред. проф. ТМФ-а;
 • „Функционализација, карактеризација и примена целулозе и деривата целулозе“ (Научно-истраживачки пројекат из области основних истраживања – 172029ОИ, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ТМФ, Београд, 2011–2019), руководилац др Мирјана Костић, ред. проф. ТМФ-а.

 Научне публикације и цитираност:

            Из научно-истраживачког рада др Јоване Милановић до сада је проистекло 79 публикација, од којих су 24 радa (7 М21а + 7 М21 + 5 М22 + 5 М23) објављена у међународним часописима (М20), 18 саопштења је са међународних конференција (пленарно предавање (1 М31) и саопштења штампана у целини (12 М33) или изводу (5 М34), категорије М30), једна публикација представља истакнуту монографију националног значаја (М41), 4 рада су објављена у категорији М50 (1 М51 + 3 М52), затим, одбрањена докторска дисертација (М71), једно ново техничко решење признато на међународном нивоу (М81), као и један регистровани патент у категорији М92, док су остали радови саопштења са учешћа на конференцијама националног значаја, катергорије М60.

            Научни радови др Јоване Милановић цитирани су 451 пут (база Scopus, без аутоцитата аутора, h-индекс = 11).

Oblasti interesovanja
 • Целулозна и наноцелулозна влакна, функционализација целулозе, влакна специјалне намене.
 • Cellulose and nano-cellulose fibers, cellulose functionalization, high performance fibers.
Reference Истакнуте референце -
 • Јована Милановић, Предраг Милановић, Растислав Крагић, Мирјана Костић, „Израда софтвера и хардвера отвореног извора и конструкција pH-stat уређаја за примену у технолошком процесу ТЕМПО-оксидације целулозе“, („Службени гласник РС“, број 24/2016, 21/2017 и 38/2017), Матични научни одбор за електронику, телекомуникације и информационе технологије, 2018. година. (Ново техничко решење (метода) примењено на међународном нивоу – M81)
 • Мирјана Костић, Тања Николић, Матеа Корица, Jована Милановић, Aна Крамар, Живомир Петронијевић, „Биолошки активна влакна памука са имобилисаним трипсином“, РС 57753 B1, 2018. год. (Регистрован патент на националном нивоу – M92)
 • Јована Милановић, „Оксицелулозни и наноматеријали на бази ТЕМПО-оксидисаних влакана памука“, издавач ТМФ Београд, 2021. Матични научни одбор за материјале и хемијске технологије, (Истакнута монографија националног значаја – М41).
 • Jovana Z. Milanovic, Milena Milosevic, Ivona Jankovic-Castvan, Mirjana Kostic, Capillary rise and Sorption Ability of Hemp Fibers Oxidized by Non-selective Oxidative Agents: Hydrogen Peroxide and Potassium Permanganate, Journal of Natural Fibers, 2021, IF (2020): 5, 323 (М21а), https://doi.org/10.1080/15440478.2020.1870609
 • Jovana Z. Milanovic, Milena Milosevic, Matea Korica, Ivona Jankovic-Castvan, Mirjana Kostic, Oxidized hemp fibers with simultaneously increased capillarity and reduced moisture sorption as a suitable textile material for advanced application in sportwear, Fibers and Polymers, 2021, 22, iss. 7, pp. 2052-2062, IF (2020): 2, 153; (М21), https://doi.org/10.1007/s12221-021-0450-y
 • Jovana Milanovic, Sonja Schiehser, Antje Potthast, Mirjana Kostic, Stability of TEMPO-oxidized cotton fibers during natural aging, Carbohydrate polymers, 2020, vol. 230, pp. 115587, IF (2020): 9, 381; (М21а), https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2019.115587
 • Jovana Z. Milanovic, Tijana Lazic, Irena Zivkovic, Marija Vuksanovic, Milena Milosevic, Mirjana Kostic, The Effect of Nanofibrillated TEMPO-Oxidized Cotton Linters on the Strenght and Optical Properties of Paper, Journal of Natural Fibers, 2020, IF (2020): 5, 323; (М21а), https://doi.org/10.1080/15440478.2020.1848742
 • Tanja Nikolic, Matea Korica, Jovana Milanovic, Ana Kramar, Zivomir Petronijevic, Mirjana Kostic, TEMPO-oxidized cotton as a substrate for trypsin immobilization: impact of functional groups on proteolytic activity and stability, Cellulose, 2017, vol. 24, iss. 4, pp. 1863-1875, IF (2017): 3,809; (М21а), https://doi.org/10.1007/s10570-017-1221-1

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta