IC TMF

Dragana Mladenović

+38111 3370 724
Soba 69C
Kratka biografija

     Dragana Mladenović rođena je 3. maja 1985. godine u Pančevu. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu upisala je školske 2004/2005. godine, studijski program Biologija. Diplomirala je 2009. godine na Katedri za biologiju i ekologiju sa ocenom na diplomskom radu 10 i prosečnom ocenom u toku studija 9,50 čime je stekla zvanje diplomirani biolog. Školske 2012/2013. godine upisala je doktorske akademske studije, na studijskom programu Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod mentorstvom prof. dr Ljiljane Mojović. Od aprila 2013. do februara 2017. godine bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Od februara 2017. godine kao istraživač saradnik zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta u okviru projekta Tehnološkog razvoja TR 31017 pod nazivom „Proizvodnja mlečne kiseline i probiotika na otpadnim proizvodima prehrambene i agro-industrije”. Kao učesnik projekta bilateralne saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke „Integrisana ekstrakcija pulsnim električnim poljem i mlečno-kiselinska fermentacija za proizvodnju ekstrakata mikroalgi obogaćenih probioticima (PEF4AlgBiotics)” u toku 2017. godine boravila je mesec dana na Karlsruhe Institute of Technology. Takođe, angažovana je u realizaciji zajedničkog istraživačko razvojnog projekta između Republike Srbije i Narodne Republike Kine pod nazivom „Razvoj novih bioloških postupaka za dobijanje proizvoda sa dodatnom vrednošću na agro-industrijskom otpadu”.

Oblasti interesovanja
 • Fermentacione tehnologije, valorizacija otpadnih i sporednih agro-industrijskih proizvoda.
 • Fermentation technologies, valorization of waste and agro-industrial by-products.
Reference
 1. J. Pejin, M. Radosavljević, S. Kocić-Tanackov, A. Djukić-Vuković, D. Mladenović, L. Mojović: The influence of brewers’ yeast addition on lactic acid fermentation of brewers’ spent grain hydrolysate by Lactobacillus rhamnosus, Journal on Processing and Energy in Agriculture, 19 (4) (2015) 167-170.
 2. D. Mladenović, A. Djukić-Vuković, J. Pejin, S. Kocić-Tanackov, L. Mojović: Mogućnosti, perspektive i ograničenja u proizvodnji mlečne kiseline na sporednim i otpadnim sirovinama, Hemijska industrija, 70 (4) (2016) 435-449.
 3. D. Mladenović, A. Djukić-Vuković, S. Kocić-Tanackov, J. Pejin, L. Mojović: Lactic acid production on a combined distillery stillage and sugar beet molasses substrate, Journal of chemical technology and biotechnology, 91 (2016) 2474-2479.
 4. A. Djukić-Vuković, D. Mladenović, M. Radosavljević, S. Kocić-Tanackov, J. Pejin, L. Mojović: Wastes from bioethanol and beer productions as substrates for L (+) lactic acid production – A comparative study, Waste management, 48 (2016) 478-482.
 5. D. Mladenović, J. Pejin, S. Kocić-Tanackov, A. Stefanović, A. Djukić-Vuković, L. Mojović: Potato stillage and sugar beet molasses as a substrate for production of lactic acid and probiotic biomass, Journal on Processing and Energy in Agriculture, 20 (1) (2016) 17-20.
 6. A. Djukić-Vuković, D. Mladenović, J. Jovanović, Z. Knežević-Jugović, S. Kocić-Tanackov, J. Pejin, L. Mojović: Ultrasound as a physical treatment of stillage for lactic acid fermentation, Journal on Processing and Energy in Agriculture, 20 (1) (2016) 13-16.
 7. M. Miljković, S.  Davidović, M. Carević, Đ. Veljović, D. Mladenović, M. Rajilić-Stojanović, S. Dimitrijević-Branković: Sugar Beet Pulp as Leuconostoc mesenteroides T3 Support for Enhanced Dextransucrase Production on Molasses, Applied Biochemistry and Biotechnology, 180 (5) (2016) 1016-1027.
 8. D. Mladenović, A. Djukić-Vuković, M. Radosavljević, J. Pejin, S. Kocić-Tanackov, L. Mojović: Sugar beet pulp as a carrier for Lactobacillus paracasei in lactic acid fermentation of agro-industrial waste, Journal on Processing and Energy in Agriculture, 21 (1) (2017) 41-45.
 9. J. Pejin, M. Radosavljević, S. Kocić-Tanackov, D. Mladenović, A. Djukić-Vuković, L. Mojović: Fed-batch L-(+)-lactic acid fermentation of brewer’s spent grain hydrolysate, Journal of the Institute of Brewing, 123 (4) (2017) 537-543.
 10. M. Radosavljević, J. Pejin, S. Kocić-Tanackov, D. Mladenović, A. Djukić-Vuković, L. Mojović: Brewers’ spent grain and thin stillage as raw materials in L-(+)-lactic acid fermentation, Journal of the Institute of Brewing, 124 (1) 23-30.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta