IC TMF

Daniela Popović

+38111 3303 715
Soba 002
Kratka biografija

                Daniela Ž. Popović je rođena 23. 08. 1975. godine u Tuzli (BiH), gde je završila osnovnu školu a “Prvu beogradsku gimnaziju” je završila u Beogradu 1994. Iste godine upisuje Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je na Katedri za neorgansku hemijsku tehnologiju 2009. godine, sa ocenom 10,0 na diplomskom radu pod nazivom: „Termodinamičke osobine sistema kalijum hlorid+natrijum-hlorid+voda u intervalu temperatura od 298,15 K do 474,15 K”. Školske 2010/11. godine upisuje doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Hemijsko inženjerstvo. U okviru doktorskih studija položila je sve ispite predviđene planom i programom doktorskih studija sa prosečnom ocenom 9,58. Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Koeficijenti aktivnosti u trokomponentnim vodenim rastvorima elektrolita sa zajedničkim kalijum jonom na Т = 298,15 К” je odbranila 05.12.2014. godine i time stekla zvanje doktora nauka tehnološko inženjerstvo - hemijsko inženjerstvo. Od 01.07.2011. je zaposlena na Inovacionom Centru Tehnološko metalurškog fakulteta. Daniela Popović je bila angažovana na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije OI 172063 (2011–2020), “Novi industrijski i ekološki aspekti primene hemijske termodinamike na unapređenje hemijskih procesa sa višefaznim i višekomponentnim sistemima“.

Oblasti interesovanja
 • Termodinamičke osobine višekomponentnih rastvora elektrolita.
 • Thermodynamic properties of multicomponent electrolyte solutions.
 
Reference
 1. Goran Stupar, Daniela Popović, Jelena Miladinović and Milica Todorović Prediction of Calcium Sulfate Dihydrate Solubility in the System CaSO4+Na2SO4+H2O at T = 298,15 K, 10th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, 2010, Proceedings vol. I p. 37-39.
 2. Daniela Popović, Jelena Miladinović and Milica Todorović Temperature Dependence of the Pitzer’s Ion–Interaction Model Parameters of NaCl(aq) and KCl(aq), 10th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, 2010, Proceedings vol. I p. 46-48.
 3. M. Zrilić, K. Obradović- Đurišić, D. Gavrilov, I. Balać, B. Jokić, D. Popović, P. Uskoković, Shear bond strength of dental self-adhesive resin cements, 14th international research/expert conference, TMT 2010, 2010, Mediterranean Cruise, Proceedings, 77-80
 4. Daniela Z. Popović, Jelena Miladinović, Milica D. Todorović, Milorad M. Zrilić, Joseph A. Rard, Isopiestic determination of the osmotic and activity coefficients of the {yKCl+(1-y)K2HPO4}(aq) system at T = 298.15 K, Journal of Chemical Thermodynamics, 43 (12) (2011) 1877-1885 (2011: Thermodynamics 6/52), ISSN 0021-9614 IF 2011: 2.422, DOI:10.1016/j.jct.2011.06.017
 5. Daniela Ž. Popović, Jelena Miladinović, Milica D. Todorović, Milorad M. Zrilić, Joseph A. Rard, Isopiestic Determination of the Osmotic and Activity Coefficients of K2HPO4(aq), Including Saturated and Supersaturated Solutions, at T = 298.15 K, Journal of Solution Chemistry, 40 (5) (2011) 907-920 (2011: Chemistry, Physical 90/134), ISSN 0095-9782 IF 2011: 1.415, DOI:10.1007/s10953-011-9650-1
 6. Daniela Ž. Popović, Goran Stupar, Jelena Miladinović, Milica Todorović and Milorad Zrilić, Solubility in the Ternary System CaSO4+Na2SO4+H2O at T = 298.15 K, Russian Journal of Physical Chemistry A, 85 (13) (2011) 2349-2353, ISSN 0036-0244 IF 2011: 0.459 DOI:10.1134/S0036024411130255
 7. B. V. Djulinčević, D. Ž. Popović, J. M. Miladinović and M. D. Todorović Solubility of the Quaternary System K2SO4+Na2SO4+MgSO4+H2O at T = 298.15 K, 11th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, 2012, Proceedings vol. I p. 43-45.
 8. Daniela Z. Popović, Jelena Miladinović, Zoran P. Miladinović, Branislav B. Ivošević, Milica D. Todorović, Joseph A. Rard, Isopiestic determination of the osmotic and activity coefficients of the {yKNO3+ (1-y)K2HPO4}(aq) system at T = 298.15 K, Journal of Chemical Thermodynamics, 55 (2012) 172-183. (2012: Thermodynamics 9/55), ISSN 0021-9614 IF 2012: 2.297, DOI:10.1016/j.jct.2012.06.027
 9. Daniela Z. Popović, Jelena Miladinović, Zoran P. Miladinović, Snežana R. Grujić, Milica D. Todorović, Joseph A. Rard, Isopiestic determination of the osmotic and activity coefficients of  the {yKBr+(1-y)K2HPO4}(aq) system at T = 298.15 K, Journal of Chemical Thermodynamics, 62 (2013) 151-161 (2013: Thermodynamics 9/55), ISSN 0021-9614, IF 2013: 2.423, DOI:10.1016/j.jct.2013.03.003
 10. Daniela Ž. Popović, Jelena M. Miladinović, Milica D. Todorović and Zoran P. Miladinović, Solubility in K+–Na+–Mg2+–SO42– Aqueous Solution at T = 298.15 K, Russian Journal of Physical Chemistry A, 87 (13) (2013) 2181-2186
 11. D. Ž. Popović, J. M. Miladinović, S. R. Grujić, Solubility determinations of K2HPO4∙3H2O(cr) at temperature 298.15 K by the isopiestic method, 12th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, 2014, Proceedings vol. I p. 89-92.
 12. D. Ž. Popović, J. M. Miladinović, Z. P. Miladinović and S. R. Grujić, The influence of interactions on activity coefficients of ternary aqueous solutions of K2HPO4 with KCl, KBr and KNO3 at T = 298.15 K, 12th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, 2014, Proceedings vol. I p. 93-96.
 13. Daniela Ž. Popović, Jelena Miladinović, Joseph A. Rard, Zoran P. Miladinović, Snežana R. Grujić, Isopiestic determination of the osmotic and activity coefficients of the {yK2SO4+(1- y)K2HPO4}(aq) system at T = 298.15 K, Journal of Chemical Thermodynamics, 79 (2014) 84-93 (2013: Thermodynamics 9/55), ISSN:0021-9614, IF 2014: 2.679, DOI:10.1016/j.jct.2014.07.010
 14. Daniela Ž. Popović, Jelena M. Miladinović, Zoran P. Miladinović, Snežana R. Grujić, Thermodynamics of Mixed and Pure Aqueous Solutions of K2HPO4 at T = 298.15 K, Russian Journal of Physical Chemistry A, 89 (13) (2015) 2339-2345 (2011: Chemistry, Physical 131/139), ISSN 0036-0244, IF 2014: 0.597, DOI: 10.1134/S0036024415130270.
 15. Daniela Ž. Popović, Jelena M. Miladinović, Joseph A. Rard, Zoran P. Miladinović, Snežana R. Grujić, Isopiestic Determination of the Osmotic and Activity Coefficients of the {yNa2HPO4+(1–y)K2HPO4}(aq) System at T =298.15 K, Journal of Solution Chemistry, (2016), 45(9), 1261-1287, ISSN 0095-9782, IF2016:1.342, DOI:10.1007/s10953-015-0429-7
 16. Tijana Ivanović, Daniela Ž. Popović, Joseph A. Rard, Snežana R. Grujić; Zoran P. Miladinović, Jelena M. Miladinović, Isopiestic determination of the osmotic and activity coefficients of the {yMg(NO3)2+(1–y)MgSO4} (aq) system at T = 298.15 K, Journal of Chemical Thermodynamics 113 (2017) 91-103, ISSN 0021-9614, IF 2016: 2.726, DOI:10.1016/j.jct.2017.05.006
 17. Ivona Janković-Častvan, Slavica Lazarević, Željko Radovanović, Veljko Đokić, Daniela Popović, Anđelika Bjelajac, Predrag Živković, Rada Petrović, Đorđe  Janaćković, “Primena nanočestica sepiolita za dobijanje papira poboljšanih mehaničkih svojstava”, rukovodilac: Đ. Janaćković, naručilac: Fabrika Hartije Beograd; verifikovano od strane Matičnog naučnog odbora za materijale i hemijske tehnologije na sednici od 30. oktobra 2017. godine.
 18. Daniela Popović, Sonja Smiljanić, Ivona Janković-Častvan, Slavica Lazarević, Veljko Đokić, Željko Radovanović, Anđelika Bjelajac, Katarina Trivunac, Đorđe Veljović, Lidija Radovanović, “Određivanje vrednosti rastvorljivosti izopiestičkom metodom”, Patentna prijava П-2017/1111 A1, Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije; Glasnik intelektualne svojine 2018/11; Datum objavljivanja patenta 30.11.2018.
 19. Jelena Nikolić, Snežana Grujić, Srđan Matijašević, Sonja Smiljanić, Veljko Savić, Vladimir Topalović, Ana Vujošević, Daniela Popović, “Primena ultra-fosfatnog stakla za ishranu biljaka”, Patentna prijava П-2018/0783, Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije; Glasnik intelektualne svojine 2018/11; Datum objavljivanja patenta 30.11.2018.
 20. Tijana Ivanović, Daniela Ž. Popović, Jelena Miladinović, Joseph A.Rard, Zoran P. Miladinović; Svetlana Belosević, Katarina Trivunac, Isopiestic Determination of the Osmotic and Activity Coefficients of the {yNaH2PO4+(1-y)KH2PO4}(aq) System at T = 298.15 K, Journal of Solution Chemistry, (2019), 90(13), 1875-94, ISSN:0956-5000, IF 2018: 1.039, DOI:10.1007/s10953-018-0839-4)
 21. Sonja Smilajnić, Snežana Grujić, Daniela Popović, FROM GLASS TO GLASS-CERAMIC, 5th Conference of The Serbian Society for Ceramic Materials, Belgrade, Serbia 5CSCS-2019 11th – 13th June, 2019, Belgarde, Serbia, Proceedings vol. I-4, p 30-31. ISBN 978-86-80109-20-6
 22. Tijana Ivanović, Daniela Ž. Popović, Jelena Miladinović, Joseph A. Rard, Zoran P. Miladinović, Ferenc T. Pastor, Isopiestic determination of the osmotic and activity coefficients of {yK2HPO4+(1-y)KH2PO4}(aq) at T = 298.15 K, Journal of Chemical Thermodynamics, 142 (2020) 105945 ISSN:0021-9614 IF2018: 2.290, DOI:10.1016/j.jct.2019.105945

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta