IC TMF

Bojana Balanč

+38111 3370 472
Soba 321
Kratka biografija

            Dr Bojana Balanč (rođena Isailović) je rođena 26. septembra 1985. godine u Beogradu. Теhnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 2004. godine, a diplomirala 2009. godine na smeru Farmaceutsko inženjerstvo. Godine 2009. je upisala doktorske studije na istom fakultetu i kao stipendista bila angažovana na nacionalnom projektu osnovnih istraživanja pod nazivom „Interakcija imobilisanih ćelija, tkiva i biološki aktivnih molekula u bioreaktorskim sistemima“. Kao istraživač-pripravnik od februara 2011. zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta, u okviru projekta "Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti-III46010". U maju 2011. odabrana je kao jedan od 35 najboljih mladih naučnika iz Alpsko-Jadranske regije za učešće u Regionalnom Biokampu koji je organizovan od strane Sandoz kompanije u Ljubljani. Tokom doktorskih studija boravila je u nekoliko navrata na Fakultetu za farmaciju, Univerziteta u Ljubljani u cilju realizacije bilateralnog projekta „Novi sistemi za kontrolisano otpuštanje lekova zasnovan na mikronosačima“. Pored toga angažovana je i na četiri projekta međunarodne saradnje i aktivni je član Evropske kooperacije za nauku i tehnologiju (COST) kroz akciju FA1001. U julu 2013. stekla je zvanje istraživač-saradnik. Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Lipozomi i sistemi lipozomi-alginat za kontrolisano otpuštanje resveratrola“ odbranila je u septembru 2016. godine. U periodu od 2016-2017 rukovodila je bilateralnim projektom između Republike Srbije i Republike Slovenije pod nazivom „Lipozomi obloženi biopolimerima kao novi sistemi za dostavu prirodnih fenolnih komponenata.“ U junu 2017. stekla je zvanje naučnog saradnika i trenutno je angažovana i na dva inovaciona projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja “Kardio-protekt, mikrokapsule sa aronijom u medu” i “Novi biotehnološki postupci za proizvodnju biopreparata na bazi vermikomposta”. Pored navedenog, pomoćnik je urednika za časopis „Journal of Engineering & Processing Management“, a učestvovala je i u izradi diplomskih i master radova studenta. Obučena je za rad na uređaju Zetasajzer (Zetasizer Nano ZS, Malvern Instruments Ltd) kao i na Univerzalnoj test mašini (Universal Testing AG-Xplus, Shimadzu) gde se analize vrše kako za kolege sa TMF i ICTMF tako i za istraživače sa drugih institucija.

Oblasti interesovanja
 • Inkapsulacija biološki aktivnih komponenata u različite nosače; kontrolisano i produženo otpuštanje aktivnih komponenata; lipozomi kao sistemi za inkapsulaciju; primena lipozoma i kompleksnih sistema za inkapsulaciju u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.
 • Encapsulation of biologically active compounds in different matrix systems; Controlled and prolonged release of active compounds; liposomes as carriers of active compounds; Application of liposomes and other complex carriers in foods and pharmaceutical products.
Reference
 1. I. Kostić, B. Isailović, V. Đorđević, S. Lević., V. Nedović, B. Bugarski, Elektrostatička ekstruzija kao disperziona tehnika za inkapsulaciju ćelija i biološki aktivnih supstanci, Hemiska Industrija, 66, 2012, 505-517.
 2. B. Isailović, I. Kostić, A. Zvonar, V. Đorđević, M. Gašperlin, V. Nedović, B. Bugarski, Resveratrol loaded liposomes produced by different techniques, Innovative Food Science and Emerging Technologies, 19, 2013, 181-189.
 3. A. Marinkovic, T. Radoman, E. Dzunuzovic, J. Dzunuzovic, P. Spasojevic, B. Isailovic, B: Bugarski, Mechanical properties of composites based on unsaturated polyester resins obtained by chemical recycling of poly(ethylene terephthalate), Hemijska industrija, 67, 2013, 913-922.
 4. S. Levic, N. Obradović, V. Pavlović, B. Isailović, I. Kostić, M. Mitrić, B. Bugarski, V. Nedović, Thermal, morphological, and mechanical properties of ethyl vanillin immobilized in polyvinyl alcohol by electrospinning process, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 118, 2014, 661-668.
 5. B. Isailović, Djordjević, V., S. Lević, J. Milanović, B. Bugarski, V. Nedović, Encapsulation of flavours and aromas – Controlled release, Ch 17 In: Edible Films and Coatings: Fundamentals and Applications, Eds. Montero, MP; Gómez-Guillén; MC; López-Caballero, ME and Barbosa-Cánovas, GV, CRC Press Taylor & Francis, ISBN 978-1-48-221831-2, 2014, pp. 317-344.
 6. B. Balanč, A. Kalušević, I. Drvenica, M.T. Coelho, V. Djordjević, V. Alves, I. Sousa, M. Moldao-Martins, V. Rakić, V. Nedović, B. Bugarski, Calcium–Alginate–Inulin Microbeads as Carriers for Aqueous Carqueja Extract, Journal of Food Science, 81, 2015, 65-75.
 7. K. Istenič, B. Balanč, V. Djordjević, M. Bele, V. Nedović, B. Bugarski, N. Poklar Ulrih, Encapsulation of resveratrol into Ca-alginate submicron particles. Journal of Food Engineering, 167B, 2015, 196-203.
 8. B. Balanč, A. Ota, V. Djordjević, M. Šentjurc, V. Nedović, B. Bugarski, N. Poklar Ulrih, Resveratrol-loaded liposomes: interaction of resveratrol with phospholipids, European Journal of Lipid Science and Technology, 117, 2015, 1615-1626.
 9. V. Djordjević, B. Balanč, A. Belščak-Cvitanović, S. Lević, K. Trifković, A. Kalušević, I. Kostić, D. Komes, B. Bugarski, V. Nedović, Trends in encapsulation technologies for delivery of food bioactive compounds, Food Engineering Reviews, 7, 2015, 452-490.
 10. V. Nedović, B. Bugarski, F. Mantzouridou, A. Paraskevopoulou, E. Naziri, T. Koupantsis, K. Trifković, I. Drvenica, B. Balanč, V. Đorđević, Recent advances and applications of encapsulated microbial and non-microbial active agents in the manufacture of food and beverages, Ch39 In: Advances in Food Biotechnology, Ed. V. Ravishankar Rai. John Wiley & Sons Book, ISBN: 978-1-118-86455-5, 2015, pp. 635-666.
 11. B. Balanč, Trifković, V. Đorđević, S. Marković, R. Pjanović, V. Nedović, B. Bugarski, Novel resveratrol delivery systems based on alginate-sucrose and alginate-chitosan microbeads containing liposomes, Food Hydrocolloids, 61, 2016, 832-842.
 12. K. Trifković, V. Đorđević, B. Balanč, A. Kalušević, S. Lević, B. Bugarski, V. Nedović, Novel approaches in nanoencapsulation of aromas and flavors, Chr 9 In: Encapsulations, Volume 2, Ed. Alexandru Mihai Grumezescu. Elsevier, ISBN 978-0-12-804307-3, 2016, pp.363-419.
 13. B. Balanč (September 2016), Liposomes and Liposomes-Alginate Systems for Controlled Release of Resveratrol. University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy.
 14. I. Drvenica, V. Đorđević, K. Trifković, B. Balanč, S. Lević, B. Bugarski, V. Nedović, Industry-Relevant Encapsulation Technologies for Food and Functional Food Production, Ch 8 In: Thermal and Nonthermal Encapsulation Methods, Ed. Krokida Magdalini K. Taylor & Francis, ISBN: 978-1-138-03543-0, 2017, pp. 221–263.
 15. R. Pravilović, B. Balanč, K. Trifković, V. Đorđević, N. Bošković-Vragolović, B. Bugarski, R. Pjanović, Comparative Effects of Span 20 and Span 40 on Liposomes Release Properties, International Journal of Food Engineering, 13, 2017, DOI 10.1515/ijfe-2017-0339.
 16. D. Mirković, S. Ibrić, B. Balanč, Z. Knez, B. Bugarski, Evaluation of the impact of critical quality attributes and critical process parameters on quality and stability of parenteral nutrition nanoemulsions, Journal of Drug Delivery Science and Technolog, 39, 2017, 341-347.
 17. B. Balanč, K. Trifković, R. Pravlović, V. Djordjević, S. Marković, V. Nedović, B. Bugarski, Encapsulation of resveratrol in spherical particles of food grade hydrogels, Food & Feed research, 44, 2017, 23-29.
 18. A. Stefanovic, J. Jovanovic, B. Balanč, N. Šekuljica, S. Tanaskovic, M. Dojcinovic, Z. Kneževic-Jugovic, Influence of ultrasound probe treatment time and protease type on functional and physicochemical characteristics of egg white protein hydrolysates. Poultry Science, 97,2018, 2218-2229.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta