IC TMF

Bojan Gligorijević

+38163 494 699
Soba Aneks/59
Kratka biografija

Srednju elektrotehničku školu „Nikola Tesla“ završio je u Beogradu 1998. godine. Diplomirao je na Katedri za Metalurško Inženjerstvo Tehnološko-Metalurškog Fakulteta Univerziteta u Beogradu 2007. godine na temi „Ispitivanje difuzije kiseonika primenom razmene izotopa 18O2/16O2 na oksidovanoj amorfnoj kovalentnoj Si-C-N keramici“, a na istoj katedri je 2008. godine upisao doktorske studije. 2009. godine završava specijalizaciju u oblasti zavarivanja i srodnih postupaka prema kriterijumima Međunarodnog Instituta za Zavarivanje (IIW) i dobija zvanje „međunarodni inženjer zavarivanja“ (International Welding Engineer – IWE).

2005/06 je boravio na Institutu za Metalurgiju Tehnološkog Univerziteta Clausthal u Nemačkoj gde je učestvovao u radu na međunarnodnom projektu „Oxidation of Amorphous Si-C-N ceramics“, u okviru koga se bavio ispitivanjem mehanizama difuzije kiseonika u termalno nadgrađenim prevlakama silike odakle kasnije formira temu diplomskog rada.

2008.-2013. sa saradnicima Instituta Goša je učestvovao u realizaciji i izradi elaborata za najmanje sedam projekata sa industrijom, a od 2009. godine učestvuje na nacionalnim istraživačkim projektima osnovnih i primenjenih istraživanja u zvanju istraživač-saradnik. 2011.-2014. godine je angažovan na projektima TR 34022 (Dijamantske prevlake proizvedene iz ugljovodonika metodom ravnog plamena) i TR 34028 (Istraživanje i optimizacija tehnoloških i funkcionalnih performansi ventilacionog mlina u Termoelektrani “Kostolac B”), koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Od 2007. publikovao je preko 10 stručnih i naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i zbornicima konferencija i učesnik je isto toliko domaćih i međunarodnih konferencija.

Od 2013. godine je član Programskog Komiteta međunarodne konferencije „Welding and Related Technologies“, koju organizuje E.O. Paton Electric Welding Institute Ukrajinske akademija nauka.

2013/2014. godine osvaja grant NTU-SPMS-CBC – (Nanyang Technological University – School for Physical and Mathematical Sciences – Division of Chemistry and Biological Chemistry) u Singapuru za realizaciju projekta „Dissolution/Precipitation Behavior Hydroxyapatite Coatings Obtained by High Power Laminar Plasma Jet in Modified Kokubo Solutions“, u grupi Prof. Dr. Vidovića (Vidović’s Group).

Oblasti interesovanja Serbian:
  • • Metalurgija, zavarivanje, tehnologije nanošenja prevlaka • Metalni i keramički materijali; spoj metal/metal i keramika/metal • Materijali za primenu u visokotemperaturnim uslovima sredine i visokotemperaturni procesi • Biomaterijali i interakcija biomaterijala i simuliranih telesnih tečnosti • Oksidacija/korozija, habanje, lom
English:
  • • Metallurgy, welding, coating deposition technologies • Metallic and ceramic materials, metal/metal and ceramic/metal joints • High temperature materials and high temperature processes • Biomaterials and interaction between biomaterials and simulated body fluids • Oxidation/corrosion, wear, fracture
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta