IC TMF

Anita Lazić

+38164 2819 027
Soba 335
Kratka biografija

     Anita Lazić, rođena je 26. avgusta 1988. godine u Glini, Hrvatska. Osnovnu i srednju Medicinsku školu završila je u Beogradu. Studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je školske 2007/2008. Osnovne akademske studije završila je 2011. godine na studijskom programu Hemijsko inženjerstvo, studijsko područje: Farmaceutsko inženjerstvo. Iste godine na matičnom fakultetu, upisuje master akademske studije, na studijskom programu Hemijsko inženjerstvo, koje je završila 2012. godine odbranom završnog master rada sa ocenom 10.

  Školske 2012/2013. godine upisuje doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, na studijskom programu Hemijsko inženjerstvo na Katedri za organsku hemiju, kod mentora prof. dr Gordane Ušćumlić. Uporedo sa polaganjem ispita na doktorskim studijama, intenzivno se bavi naučno-istraživačkim radom. Angažovana je kao saradnik u izradi završnih i master radova velikog broja studenata na Katedri za organsku hemiju. 23.06.2016. godine izabrana je u zvanje istraživač-pripravnik a 21.09.2017. godine u zvanje istraživač-saradnik. Od 01. oktobra 2016. godine, zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta, u okviru projekta: „Proučavanje sinteze, strukture i aktivnosti organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla“ (broj OI 172013). Govori engleski jezik. Član je Srpskog hemijskog društva.

Oblasti interesovanja
 • Sinteza, struktura i svojstva potencijalno biološki aktivnih organskih jedinjenja.
 • Synthesis, structure and properties of potentially biologically active organic compounds.
Reference
 1. A. Lazić, N. Valentić, N. Trišović, S. Petrović, G. Ušćumlić, Synthesis, structure and properties of biological active spirohydantoin derivatives, Hemijska Industrija, 70 (2016) 177−199.
 2. T. Đaković-Sekulić, G. Vastag, K. Tot, J. Tot, A. Lazić, Quantitative structure-retention relationships modeling and multivariate data analysis of lipophilicity data of new spirohydantoin derivatives, JPC-Journal of Planar Chromatography-Modern TLC, 29 (2016) 281−286.
 3. A. Lazić, N. Trišović, L. Radovanović, J. Rogan, D. Poleti, Ž. Vitnik, V. Vitnik, G. Ušćumlić, Towards understanding intermolecular interactions in hydantoin derivatives: the case of cycloalkane-5-spirohydantoins tethered with a halogenated benzyl moiety, CrystEngComm, 19 (2017) 469−483.
 4. A. Lazić, B. Božić, Ž. Vitnik, V. Vitnik, J. Rogan, L. Radovanović, V. Valentić, G. Ušćumlić, Structure-property relationship of 3-(4-substituted benzyl)-1,3-diazaspiro[4.4]nonane-2,4-diones as new potentional anticonvulsant agents. An experimental and theoretical study, Journal of Molecular Structure,1127 (2017) 88−98.
 5. T. Đaković-Sekulić, A.Smoliński, A. Mandić, A. Lazić, Chromatographic and in silico assessment of logP measures for new spirohydantoin derivatives with anticancer activity, Journal of Chemometrics, 32 (2018).
 6. A. Lazić, B. Božić, B. Božić, V. Vitnik, Ž. Vitnik, J. Rogan, L. Radovanović, N. Valentić, G. Ušćumlić, N. Trišović, Synthesis, structural characterization, DFT calculations and antiproliferative evaluation of novel spirohydantoin derivatives a substituted benzyl moiety, Journal of Molecular Structure, 1180 (2019) 48−62.
 7. K. Tot, A. Lazić, B. Božić, A. Mandić, T. Đaković-Sekulić, QSAR characterization of new synthesized hydantoins with antiproliferative activity, Biomedical Chromatography, 33 (2019).
 8. A. Lazić, Ž. Mandić, N. Valentić, G. Ušćumlić, N. Trišović, New spirohydantoins derived from beta-tetralone: design, synthesis and evaluation of their pharmacokinetically relevant properties, Hemijska Industrija, 73 (2019), 79−92.
 9. A. Lazić, I. Đorđević, L. Radovanović, D. Popović, J. Rogan, G.  Janjić, N. Trišović, Self-assembly and biorecognition of a spirohydantoin derived from α-tetralone: interplay between chirality and intermolecular interactions, ChemPlusChem, 85 (2020) 1220-1232.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta