IC TMF

Anđela Radisavljević

+38111 3303 617
Soba 101b
Kratka biografija

            Anđela N. Radisavljević, diplomirani inženjer tehnologije, rođena je 29.07.1985. godine u Valjevu. Osnovnu i srednju školu završila je u Ljigu. Studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Farmaceutsko inženjerstvo, završila je 2013. godine sa prosečnom ocenom 8,00. Diplomski rad pod naslovom „Nanomehanička svojstva biopolimernih filmova na bazi hitozana i glukomanana ojačanih keratinom” odbranila je na Katedri za konstrukcione i specijalne materijale sa ocenom 10. Školske 2013/2014. god. upisala je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, smer Inženjerstvo materijala, odslušala predmete predviđene planom i programom doktorskih studija i položila ispite sa prosečnom ocenom 9,75. Od februara 2015. godine angažovana je kao doktorant na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije TR 34011 „Razvoj opreme i procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim svojstvima”, u zvanju Istraživač pripravnik.

Oblasti interesovanja
  • Nauka o materijalima i inženjerstvo materijala, Nanotehnologija, Procesiranje i karakterizacija polimernih biomaterijala.
  • Materials science and engineering, Nanotechnology, Processing and characterization of polymer biomaterials.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta