IC TMF

Ana Dajić

+38111 3303 709
Soba 531a
Kratka biografija

Dr Ana Dajić (devojačko Veljašević)

Opšti podaci: Rođena u Čačku

Obrazovanje: Diplomirani inženjer tehnologije: Tehnološko-metalurški fakultet, Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju, Univerzitet u Beogradu (2010); doktor nauka-tehnološko inženjerstvo-hemijsko inženjerstvo: Razvoj procesa završnog tretmanačvrstih i tečnih zagađujućih materija primenom principa čistije proizvodnje, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu (2019).

Radno iskustvo: Inovacioni centar Tehnološko metalurškog fakulteta od januara 2011. god, istraživač saradnik (2014. god, reizbor 2018. god), naučni saradnik (2020. god).

Učešće na nacionalnim projektima:

  1. – 2019. Projekat tehnološkog razvoja: TR34009 „Razvoj tehnoloških procesa za tretman otpadnih voda energetskih postrojenja primenom čistije proizvodnje“ koji je finansiralo Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj.
  2. Inovacioni projekat I – 135 „Razvoj vodonepropusnog materijala vrhunskih osobina za izgradnju deponija otpada na bazi domaćih sirovina“.

Kao član organizacionog odbora učestvovala je u pripremi i realizaciji međunarodne naučne konferencije „Uticaj nelegalne izgradnje, lošeg planiranja i projektovanja na životnu sredinu -IMPEDE 2019“ održane 10. i 11. oktobra 2019. godine u Beogradu.

Oblasti interesovanja
  • Projektovanje procesa, tretman otpadnih industrijskih voda, procena uticaja na životnu sredinu, upravljanje otpadom, mikroreaktorski sistemi, čistija proizvodnja.
  • Project design, industrial waste water treatment, industrial environmental impact, waste management, microreactor systems, cleaner production.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta