IC TMF

Ana Maksimović

+38111 3370 391
Soba 69a
Kratka biografija

            Ana Maksimović (rođ. Prodanović), je rođena 24. jula. 1991.godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Zemunsku gimnaziju. Školske 2010/11,  upisala je osnovne studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine. Diplomirala je u junu 2016. godine, odbranom završnog rada na temu „Analiza naponskog stanja cilindričnih posuda pod pritiskom“. Iste godine upisala je master studije na smeru Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, izborno područje Biohemijsko inženjerstvo. Završni master rad na temu „Proračun cevnih oslonaca vertikalnog cilidričnog rezervoara za mleko“ odbranila je u septembru 2017. godine.

            Školske 2017/2018 godine upisala je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, studijski program Inženjerstvo materijala, pod mentorstvom prof. dr Ljubice Milović. Trenutno je angažovana na projektu „Integritet opreme pod pritiskom pri istovremenom delovanju zamarajućeg opterećenja i temperature“.

Oblasti interesovanja
  • Mehanika loma, Integritet i vek konstrukcije, Proračuni komponenata procesne opreme.
  • Fracture mechanics, Structural inegrity and life, Calculations of process equipment components.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta