IC TMF

Ana Bačić

Email
Soba
Kratka biografija

            Ana Bačić, rođena je 25.8.1994. godine u Smederevu. Školske 2013/14 je upisala integrisane akademske studije na Farmaceutskom fakultetu, studijski program Farmacija - medicinska biohemija. Diplomirala je 2018. godine sa prosečnom ocenom 9,68, odbranom završnog rada na temu “Oksidovane lipoproteinske čestice visoke gustine u metaboličkom sindromu” i potom je upisala master akademske studije školske 2019/20 na Tehnološko-metalurškom fakultetu, studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija. Master studije je završila odbranom rada na temu “Analiza uticaja izbora referentne baze sekvenci i metode sekvenciranja 16S rRNK kodirajućeg gena na rezultat analize sastava crevne mikrobiote” 2020.godine sa prosečnom ocenom 10.

            Školske 2020/21 je upisala doktorske studije na studijskom program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, pod mentorstvom doc. dr Mirjana Rajilić-Stojanović. Od februara 2021. zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta u zvanju istraživač pripravnik. Govori engleski i španski jezik.

Oblasti interesovanja
  • - Bioinformatika, Gastrointestinalna mikrobiota, Disbioza mikrobiote u bolestima gastrointestinalnog trakta
  • - Bioinformatics, Gastrointestinal microbiota, Dysbiosis of the microbiota in diseases of the gastrointestinal tract
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta