IC TMF

A. Mašulović

+38111 3370 395
Soba 332
Kratka biografija

            Aleksandra Mašulović je rođena 3. 5. 1992. godine u Nikšiću. Osnovnu školu je završila u Nikšiću, a zatim je školovanje nastavila u gimnaziji „Stojan Cerović“, Nikšić. Školske 2008/2009. bila je učenik na razmeni u „Elkhorn Valley High School“, Tilden, Nebraska, stipendista ASMYLE programa, finansiranog od strane Sjedinjenih Američkih Država. Školske 2010/11. godine upisala je osnovne studije na Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici, studijski program Organska hemijska tehnologija. Na istom fakultetu, u septembru 2014. godine, diplomirala je odbranivši završni rad na temu „Uticaj kiseonika na proces proizvodnje i kvalitet piva”. Školske 2014/15. godine upisala je master studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija. Master studije završila je u septembru 2015. godine, odbranivši završni master rad na temu „Primena piridonske azo boje u solarnim ćelijama aktiviranih boja“, sa prosečnom ocenom 9,50. U periodu od jula do septembra 2015. godine boravila je na stručnoj praksi u Japanu, na Vaseda Univerzitetu (Waseda University), u laboratoriji, profesora Jukio Furukave (Yukio Furukawa), za organske elektronske uređaje. Doktorske studije upisala je školske 2015/16. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, studijski program Hemijsko inženjerstvo, pod mentorstvom prof. dr Dušana Mijina. Od novembra 2018. godine angažovana je u Inovacionom centru TMF-a, na projektu istraživanja u oblasti osnovnih istraživanja - OI 172013.

Oblasti interesovanja • Organska hemija, organska sinteza, piridoni, azo boje, tautomerija.
• Organic chemistry, organic synthesis, pyridones, azo dyes, tautomerism.

Reference
  1. Luka Matović, Aleksandra Mašulović, Julijana Tadić, Jelena Lađarević, Bojan Božić, Branimir Grgur, Maja Radetić, Dušan Mijin, Primena azo boja u izradi fotonaponskih sistema, kongres o procesnoj industriji Procesing ’17, 1. i 2. jun, Beograd, Srbija (2017), str. 69-74, ISBN 978-86-81505-83-0
  2. Luka Matović, Julijana Tadić, Aleksandra Mašulović, Dušan Mijin, Influence of azo dye structure on photovoltaic characteristics of dye sensitized solar cells, 6. Konferencija mladih hemičara Srbije, Beograd, oktobar 2018
  3. Aleksandra D. Mašulović, Luka Matović, Jelena Lađarević, Julijana Tadić, Miloš Janjuš, Dušan Mijin, Sinteza i spektroskopska analiza 5-(2,4-disupstituisanih fenilazo)-3-cijano-6-hidroksi-4-metil-2-piridona, 56. Savetovanje SHD, Niš, 7-8. 6. 2019.
  4. Jelena Lađarević, Lidija Radovanović, Bojan Božić, Aleksandra Mašulović, Jelena Rogan, Dušan Mijin Crystal structure, spectral and thermal properties of Cu(II) complex of azo pyridone dye, 26th Conference of the Serbian Crystallographic Society, Silver Lake, 27-28. 07. 2019.
  5. Luka Matović, Julijana Tadić, Aleksandra Mašulović, Nemanja Trišović, Jelena Lađarević, Dušan Mijin, Uticaj strukture azo boja na fotonaponske karakteristike solarnih ćelija aktiviranih bojom, Procesing ’19, Beograd, 30-31. maj 2019.
  6. Julijana Tadić, Aleksandra Mašulović, Luka Matović, Jelena Lađarević, Dušan Mijin, Ispitivanje solvatohromnih i hemosenzornih svojstava nove azo-azometinske boje na bazi 4-(1H-benzoimidazol-2-il)aniline, Procesing ’19, Beograd, 30-31. maj 2019
  7. Aleksandra Mašulović, Julijana Tadić, Luka Matović, Jelena Lađarević, Nataša Valentić, Dušan Mijin, Sinteza i karakterizacija boja na bazi piridinijum piridona, Procesing ’19, Beograd, 30-31. maj 2019.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta