IC TMF

Vera Obradović

+38111 3303 616
Soba 103
Kratka biografija

            Dr Vera M. Obradović, dipl. inženjer tehnologije, rođena je 10. 06. 1984. u Beogradu. Diplomirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Hemijsko inženjerstvo, sa prosečnom ocenom 9,58. Za izuzetan uspeh na studijama u redovnom roku primila je diplome fonda ,,Panta S. Tutundžić“ u 2004., 2005., 2006. i 2008. godini, kao i specijalno priznanje Srpsko hemijskog društva. U perodu od 16. septembra do 30. novembra 2007. godine bila je na IAESTE praksi, na Institutu za hemijsko inženjerstvo Univerziteta u Beču.

            Diplomski rad sa temom ,,Uticaj termofizičkih parametara fluida na termohidraulički proračun razmenjivača toplote sa cevnim snopom i omotačem” odbranila je sa ocenom 10. Školske 2009/10 godine se upisala na doktorske studije na odseku za Inženjerstvo materijala i položila ispite predviđene programom sa prosečnom ocenom 10, uključujući i završni ispit sa naslovom ,,Analiza stabilnosti elektrospining procesa’’. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Procesiranje i karakterizacija hibridnih nanokompozitnih materijala povećane otpornosti na udar” odbranila je 29.02.2016. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, i time stekla naučni stepen doktora nauka iz oblasti tehnološkog inženjerstva, uža naučna oblast inženjerstvo materijala.

            Dr Vera Obradović je angažovana na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod nazivom ,,Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava“, sa evidencionim brojem III 45019.

Oblasti interesovanja
 • Inženjerstvo materijala. Kompozitni materijali. Nanotehnologija.
 • Materials engineering. Composite materials. Nanotechnology.
Reference
 1. Obradović V., Stojanović D. B., Jokić B., Zrilić M., Radojević V., Uskoković P. S., Aleksić R., Nanomechanical and anti-stabbing properties of Kolon fabric composites reinforced with hybrid nanoparticles, Composites Part B: Engineering, vol. 108, no. 1, pp. 143-152, 2017.
 2. Obradović V., Stojanović D. B., Živković I., Radojević V., Uskoković P. S., Aleksić R., Dynamic Mechanical and Impact Properties of Composites Reinforced with Carbon Nanotubes, Fibers and Polymers, vol. 16, no. 1, pp. 138-145, 2015.
 3. Obradović V., Stojanović D. B., Jančić-Heinemann R., Živković I., Radojević V., Uskoković P. S., Aleksić R., Ballistic Properties of Hybrid Thermoplastic Composites with Silica Nanoparticles, Journal of Engineered Fibers and Fabrics, vol. 9, no. 4, pp. 97-107, 2014.
 4. Ali Alzarrug F., Stojanovic D. B., Obradovic V., Kojovic A., Nedeljkovic J. M., Rajilic-Stojanovic M., Uskokovic P. S., Multiscale characterization of antimicrobial poly(vinyl butyral)/titania nanofibrous composites, Polymers for Advanced Technologies, vol.28, no.7, pp. 909-914, 2017.
 5. Obradović V., Stojanović D. B., Kojović A., Živković I., Radojević V., Uskoković P. S., Aleksić R., Electrospun Poly(vinylbutyral)/silica Composite Fibres for Impregnation of Aramid Fabrics, Materiale Plastice, vol. 51, no. 3, pp. 319-322, 2014.
 6. Obradović V., Stojanović D. B., Živković I., Uskoković P. S., Aleksić R., Dynamic mechanical properties of aramid fabrics impregnated with multiwalled carbon nanotubes, Zaštita materijala (Materials Protection), vol. 14, no. 2, pp. 141-145, 2013.
 7. Obradović V., Stojanović D., Kojović A., Živković I., Radojević V., Uskoković P., Aleksić R., Aramid composites impregnated with different reinforcement: nanofibers, nanoparticles and nanotubes, Zaštita materijala (Materials Protection), vol. 15, no. 4, pp. 351-361, 2014.
 8. Obradović V., Kojović A., Stojanović D. B., Nikolić N., Živković I., Uskoković P., Aleksić R., The Analysis of Forming PVB-SiO2 Nanocomposite Fibers by the Electrospinning Process, Scientific Technical Review, vol. 61, no. 3-4, pp. 34-38, 2011.
 9. Obradović V., Stojanović D., Grković M., Živković I., Radojević V., Uskoković P., Aleksić R., Dynamic Mechanical Properties of Aramid Fabrics Impregnated with Carbon nanotube/Poly (Vinyl Butyral)/Ethanol Solution, Metallurgical & Materials Engineering, vol. 19, no. 3, pp. 259-266, 2013.
 10. Obradović V., Elektrospining tehnologija, Hemijski pregled, vol. 53, no. 2, str. 41-47, 2012.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta