IC TMF

Tamara Matić

+38111 3303 741
Soba 44
Kratka biografija

            Tamara Matić je rođena 28.09.1994. godine u Beogradu. Osnovne i master akademske studije završila je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu (odsek Inženjerstvo materijala) sa ukupnom prosečnom ocenom 9,70. Tokom master studija je obavljala stručnu praksu u trajanju od dva meseca u laboratoriji za neorganske nanomaterijale Univerziteta u Edinburgu (The University of Edinburgh), Ujedinjeno Kraljevstvo. Doktorske akademske studije upisala je školske 2018/19. na Tehnološko-metalurškom fakultetu, studijski program Inženjerstvo materijala, pod rukovodstvom doc. dr Đorđa Veljovića. Od januara 2019. je angažovana u Inovacionom centru TMF-a, kao istraživač-pripravnik na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije "Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih materijala definisanih svojstava" (III45019). Tečno govori engleski i ruski jezik.

Oblasti interesovanja
  • Nanostrukturni keramički materijali; biokeramički, biokompozitni, dentalni materijali
  • Nanostructured inorganic materials; bioceramics; biocomposites; dental materials
Reference
  1. Veljović Đ., Matić T., Ayoub G., Ležaja Zebić M., Miletić V., Petrović R., Janaćković Đ., The processing and application of modified dental composites and dental inserts based on Mg-doped HAp, Programme and the Book of Abstracts, p. 131, 20th Annual Conference YUCOMAT 2018, ISBN: 978-86-919111-3-3, September 3–7, Herceg Novi, Montenegro, 2018.
  2. Matić T., Ležaja Zebić M., Ayoub G., Miletić V., Petrović R., Veljović Đ., Janaćković Đ., Processing of dental inserts based on nanostructures magnesium doped calcium-hydroxyapatite and their application as dental substitutes, Programme and the Book of Abstracts, p. 5, 17th Young Researchers Conference – Materials Science and Engineering, ISBN: 978-86-80321-34-9, December 5–7, Belgrade, Serbia, 2018.
  3. Matić T., Ležaja Zebić M., Cvijović-Alagić I., Miletić V., Petrović R., Janaćković Đ., Veljović Đ., The effect of calcinated hydroxyapatite and magnesium doped hydroxyapatite as fillers on the mechanical properties of a model BisGMA/TEGDMA dental composite initially and after aging, Metallurgical and Materials Engineering, Vol 24 (4) 2018, p. 271-281.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta