IC TMF

Neda Radovanović

+38111 3370 724
Soba 69C
Kratka biografija

         Neda Radovanović je rođena 07. septembra 1985. godine u Beogradu. Biološki fakultet, Univerziteta u Beogradu, upisala je oktobra 2004. godine i diplomirala na studijskom programu: Ekologija i zaštita životne sredine januara 2011. godine, sa prosečnom ocenom 9.37. Oktobra 2012. godine upisala je doktorske akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu na katedri za Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju. Od 2013. do 2017. godine bila je angažovana kao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, pri naučno-istraživačkoj organizaciji Tehnološko-metalurški fakultet, u okviru projekta: Primena biotehnoloških metoda u održivom iskorišćenju nus-proizvoda agroindustrije (TR 31035), pod mentorstvom prof. Dr Suzane Dimitrijević-Branković. U periodu od 1. aprila- 1. juna 2013. godine pohađala je stručnu praksu u okviru Short Therm Scientific Mission u organizaciji COST.eu u okviru projekta GENIEUR BM1106, u Laboratoriji za Mikrobiologiju Wageningen Univerziteta u Holandiji. U zvanje istraživač saradnik izabrana je juna 2016. godine. Od jula 2017. godine zaposlena je na Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta kao istraživač saradnik u okviru projekta TR30135.

Oblasti interesovanja
 • Opšta i ekološka mikrobiologija, mikrobne bioaktivne komponente- produkcija i primena; biomaterijali- karakterizacija, funkcionalizacija i njihova primena u agroindustriji, medicine, prehrambenoj industriji.
 • Fundamental and ecological microbiology; Microbial bioactive compounds-production and application; Biomaterials-characterization, functionalization and application (agro-industrial, medical and food industry).
Reference
 1. M. Milutinović, N. Radovanović, M. Rajilić-Stojanović, S. Šiler-Marinković, S. Dimitrijević, S. Dimitrijević-Branković: Microwave-assisted extraction for the recovery of antioxidants from waste Equisetum arvense, Industrial Crops and Products, 61, 2014, 388–397.
 2. K. Mihajlovski, N. Radovanović, M. Miljković, S. Šiler-Marinković, M. Rajilić-Stojanović, S. Dimitrijević-Branković: β-Amylase production from packaging-industry wastewater using a novel strain Paenibacillus chitinolyticus CKS 1, RSC Advances, 5(110), 2015, 90895–90903.
 3. M. Milutinović, N. Radovanović, M. Ćorović, S. Šiler-Marinković, M. Rajilić-Stojanović, S. Dimitrijević-Branković: Optimisation of microwave-assisted extraction parameters for antioxidants from waste Achillea millefolium dust, Industrial Crops and Products, 77, 2015, 333–344.
 4. M. Milutinović, N. Radovanović, S. Dimitrijević, S. Šiler-Marinković, S. Dimitrijević-Branković, M. Rajilić-Stojanović: Valorisation of medicinal plant waste - Production of polyphenolic antioxidant extracts from waste Primula veris L., Ecologica, 77, 2015, 19–25.
 5. K. Mihajlovski, N. Radovanović, Đ. Veljović, S. Šiler-Marinković, S. Dimitrijević-Branković: Improved β-amylase production on molasses and sugar beet pulp by a novel strain Paenibacillus chitinolyticus CKS 1, Industrial Crops and Products, 80, 2016, 115–122.
 6. K. Mihajlovski, S. Davidović, M. Carević, N. Radovanović, S. Šiler-Marinković, M. Rajilić-Stojanović, S. Dimitrijević-Branković: Carboxymethyl cellulase production from a Paenibacillus sp., Hemijska Industrija, 70(3), 2016, 329–338.
 7. N. Radovanović, S. Davidović, M. Miljković, M. Pavlović, A. Buntić, V. Lazić, K. Mihajlovski: β-amylase production by a novel strain Paenibacillus chitinolyticus CKS1 using commercial and waste substrates, Journal on Processing and Energy in Agriculture, 22(1), 2018, 18–22.
 8. N. Radovanović, M. Milutinović, K. Mihajlovski, J. Jović, B. Nastasijević, M. Rajilić-Stojanović, S. Dimitrijrvić-Branković: Biocontrol and plant stimulating potential of novel strain Bacillus sp. PPM3 isolated from marine sediment, Microbial Pathogenesis, 120, 2018, 71–78.
 9. J. Jović, A. Buntić, N. Radovanović, B. Petrović, Lj. Mojović: Lignin-degrading abilities of novel autochthonous fungal isolates Trametes hirsuta F13 and Stereum gausapatum F28, Food Technology and Biotechnology, 56(3), 2018, doi: 10.17113/ftb.56.03.18.5348.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta