IC TMF

Marija Vuksanović

+38111 3303 616
Soba 103
Kratka biografija

            Dr Marija Vuksanović (devojačko prezime Dimitrijević), dipl. inž. tehnologije, rođena je u Užicu 1979, godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Užicu. Na Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu upisala se školske 1998/99 godine i završila ga je 2005. godine na odseku za organsku hemijsku tehnologiju i polimerno inženjerstvo sa prosečnom ocenom studija 8,89. Poslediplomske studije upisala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu i 2008. godine završila ih odbranivši magistarsku tezu sa temom „Mogućnosti za poboljšavanje termomehaničkih svojstava vatrostalnih materijala na bazi aluminijum-oksida dodatkom keramičkih vlakana" 2008. godine. Tokom magistarskih studija bila je stipendista ministarstva za nauku i tehnološki razvoj od 2006 do 2008. godine. Trenutno je angažovana kao istraživač na projektu tehnološkog razvoja "Razvoj oprema i procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim svojstvima" pod brojem TR34011. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Morfološka analiza oštečenja vatrostalnih materijala izloženih termošoku” odbranila je 5. 11. 2013. godine na Tehnološko – metalurškom fakultetu u Beogradu, mentor Dr Radmila Janćič - Heinemann, vanr. prof.

            Dr Marija Vuksanović govori engleski jezik i obučena je za rad na računarskim programima (Microsoft Office, Image Pro Plus Program, Adobe Photoshop, MatLab, Origin).

Oblasti interesovanja
 • Inženjerstvo materijala, Keramički i polimerni kompozitni materijali, Ispitivanje materijala, Analiza slike.
 • Materials engineering, Ceramic and polymer composite materials, Material characterization, Image analysis.
Reference
 1. T. Volkov-Husović, S. Martinović, M. Dimitrijević, M. Dojčinović, J. Majstorović, B. Matović, Nondestructive evaluation methods for composites: ultrasonic measurements and image analysis application on testing in extreme conditions, Encyclopedia of Composites, 2nd Edition, Editors: Luigi Nicolais, Assunta Borzacchiello, publisher John Wiley &Sons, Hoboken, New Jersey, (2012), ISBN (printed set): 978-0-470-12828-2.
 2. A.A. Algellai, N. Tomić, M.M. Vuksanović, M. Dojčinović, T.Volkov Husović, V. Radojević, R. Jančić Heinemann, Adhesion testing of composites based on Bis-GMA/TEGDMA monomers reinforced with alumina based fillers on brass substrate, Composites Part B, 140 ‎(2018) 164–173.
 3. G. Lazouzia, M.M. Vuksanović, N.Z. Tomić, M. Mitrić, M. Petrović, V. Radojević, R. Jančić Hainemann, Optimized preparation of alumina based fillers for tuning composite properties, Ceramics International, 44 (2018) 7442-7449.
 4. Posarac Milica, Dimitrijevic Marija, Volkov-Husovic Tatjana, Devecerski Aleksandar, Matovic Branko, Determination of thermal shock resistance of silicon carbide/cordierite composite material using nondestructive test methods, Journal of The European Ceramic Society, 28 (2008). 1275-1278.
 5. Marenovic S., Dimitrijevic M., Husovic T.V., Matovic B., Thermal Shock Damage Characterization of Refractory Composites, Ceramics International 34 (2008), 1925-1929.
 6. M. Dimitrijevic, M. Posarac, J. Majstorovic, T. Volkov-Husovic, B. Matovic, Behavior of silicon carbide/cordierite composite material after cyclic thermal shock, Ceramics International, 35 (2009) 1077-1081.
 7. Z. Jovanovic, J.B. Bajat, R.M. Jancic-Heinemann, M. Dimitrijevic, V.B. Miskovic-Stankovic, Methacryloxypropyl trimethoxy silane films on aluminum: Electrochemical characteristics, adhesion and morphology, Progress in Organic Coatings, 66 (2009) 393-399.
 8. B. Jelena, B.I. Milose, Z. Jovanovic, R. Jancic-Heinemann, M.M.Dimitrijevic, V.B Miskovic-Stankovic, Corrosion protection of aluminium pretreated by vinyltriethoxysilane in sodium chloride solution, Corrosion Science, 52 (2010) 1060-1069.
 9. S. Martinovic, M. Dojcinovic, M. Dimitrijevic, A. Devecerski, B. Matovic, T. Volkov Husovic, Implementation of image analysis on thermal shock and cavitation resistance testing of refractory concrete, Journal of The European Ceramic Society, 30 (2010) 3303-3309.
 10. P. Milanović, M. Dimitrijević, R. Jančić Heinemann, J. Rogan, D.B. Stojanović, A. Kojović, R. Aleksić, Preparation of low cost alumina nanofibers via electrospinning of aluminium chloride hydroxide/poly (vinyl alcohol) solution, Ceramics International, 39 (2013) 2131 – 2134.
 11. M.M. Dimitrijević, B. Medjo, R. Jančić - Heinemann, M. Rakin, T. Volkov - Husović, Experimental and numerical analysis of thermal shock damages to alumina based ceramic disk samples, Materials & Design, 50 (2013) 1011 – 1018.
 12. M.M. Dimitrijević, M.D. Gajić - Kvaščev, R.M. Jančić Heinemann, D.V. Mitraković, Influence of preparation conditions of alumina based refractory on the morphological parameters of surface defects, International Journal of Applied Ceramic Technology. 12 (2015) 598-607.
 13. F.A. Alzarrug, M.M. Dimitrijević, R.M. Jančić Heinemann, V. Radojević, D.B. Stojanović,  P.S. Uskoković, R. Aleksić, The use of different alumina fillers for improvement of the mechanical properties of hybrid PMMA composites, Materials& Design, 86 (2015) 575–581.
 14. M. Dimitrijevic, M. Posarac, J. Majstorovic, T. Volkov-Husovic, A. Devecerski, B. Matovic, Thermal shock damage characterization of high temperature ceramics by non destructive test methods, Ceramics Silikaty, 52 (2008) 115-119.
 15. M. Dimitrijevic, M. Posarac, J. Majstorovic, T. Volkov-Husovic, B. Matovic, Nondestructive Testing of Thermal Shock Resistance of Cordierite/Silicon Carbide Composite Materials after Cyclic Thermal Shock, Research in Nondestructive Evaluation, 21 (2010) 48 – 59.
 16. M. Posarac, M. Dimitrijevic, T. Volkov-Husovic, J. Majstorovic, B. Matovic, The ultrasonic and image analysis method for non destructive quantification of the thermal shock damage in refractory specimens, Materials & Design, 30 (2009) 3338-3343.
 17. M.M. Dimitrijevic, M. Dojcinovic, A. Devecerski, R.M. Jancic-Heinemann, T.D. Volkov-Husovic, The Use of Image Analysis for Determination of Surface Deterioration Level of Improved Alumina Based Materials Subjected to Cavitation, Science of Sintering, 45 (2013) 97-105.
 18. N.Z. Tomić, M.M. Dimitrijević, B.I. Međo, M.P. Rakin, R.M. Jančić Heinemann, V.J. Radojević, R.R. Aleksić, Comparison of Mechanical Behavior of SiC Sintered Specimen to Analysis of Surface Defects, Science of Sintering, 46 (2014) 225-233.
 19. M. Dimitrijević, N. Tomić, R. Jančić Heinemann, B. Medjo, M. Rakin, Modeling of the mechanical behavior of fiber-reinforced ceramic composites using finite element method (FEM), Science of Sintering, 46 (2014) 385-390.
 20. M.M. Dimitrijevic, M. Dojčinović, D. Trifunović, T. Volkov–Husovic, R. Jancic Hainneman, Comparison of morphological parameters of ceramic materials surface damage  exposed to thermal shock and cavitation erosion, Science of Sintering,  49 (2016) 371-377.
 21. P. Milanovic, M.M. Vuksanovic, M. Mitric, D. Stojanovic, A. Kojovic, J. Rogan, R. Jancic – Hainemann, Electrospun alumina fibers doped with ferric and magnesium oxides, Science of Sintering,  50 (2018) 77-83.
 22. P. Milanović, M.M. Vuksanović, M. Mitrić, A. Kojović, D. Mijin, and R. Jančić – Hainemann, Alumina particles doped with ferric as efficient adsorbent for removal of Reactive orange 16 from aqueous solutions, Science of Sintering, (2018) In press.
 23. A.A. Algellai, M.M. Vuksanović, N.Z. Tomić, A.D. Marinković, K.D. Obradović–Đuričić, V.J. Radojević, R.M. Jančić Heinemann, The implementation of image analysis for the visualization of adhesion assessment of a composite film, Materials Letters, 227 (2018) 25–28, DOI10.1016/j.matlet.2018.04.118.
 24. M.M. Dimitrijevic, J. Dostanic, T. Husovic, An Improved Thermal Stability Characterization Method for Refractory Specimen, Refractories and Industrial Ceramics 49 (2008) 55-59.
 25. M. Dimitrijevic, J. Dostanic, T. Volkov-Husovic, Method for determining refractory specimen heat resistance, Refractories and Industrial Ceramics, 49 (2008) 197-200.
 26. M. Posarac, M. Dimitrijevic, T. Volkov-Husovic, A. Egelja, A. Devecerski, B. Matovic, Thermal stability of cordierite/silicon carbide composites after cyclic thermal shock, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 10 (2008) 883-886.
 27. M. Dimitrijevic, J. Dostanic, T. Volkov-Husovic, Method for determining refractory specimen heat resistance, Refractories and Industrial Ceramics, 49 (2008) 197-200.
 28. M.M. Dimitrijević, D. Veljović, M. Posarac-Marković, R. Jančić-Heinemann, T. Volkov-Husović, M. Zrilić, Mechanical Properties Correlation to Processing Parameters for Advanced Alumina Based Refractories, Science of Sintering, 44 (2012) 25-33.
 29. A. Devečerski, M. Pošarac, M. Dimitrijević, M. Rosić, T. Volkov-Husović, G. Branković, SiC Synthesis Using Natural Mg-Silicates, Science of Sintering, 44 (2012) 81-94.
 30. S. Ahmed Ben Hasan, M.M. Dimitrijević, A. Kojović, D.B. Stojanović, K. Obradović - Đuričić, R.M. Jančić-Heinemann, R. Aleksić, The effect of alumina nanofillers size and shape on mechanical behavior of PMMA matrix composite, Journal of the Serbian Chemical Society, 79 (2014) 1–19.
 31. M.M. Dimitrijevic, R. Jancic Heinemann, T. VolkovHusovic, M. Posarac, J. Majstorovic, Morphological analysis of surface degradation of advanced alumina based refactories subjected to thermal shock, Procedia Engineering 10 (2011) 2153–2157.
 32. M. Vuksanović, Primena analize slike za karakterizaciju oštećenja uzoraka u uslovima termošoka i kavitacije, TMF, Beograd, 2017.
 33. M. Jović, R. Damjanović, M.M. Vuksanović, I. Živković, T. Volkov–Husović, R. Jančić Heinemann, Uticaj čestica na bazi aluminijum oksida na mehanička svojstva i otpornost na kavitaciju akriloidnih kompozita, Tehnika 68 (2018) 59 – 62.
 34. N.Z. Tomić, A.A. Algellai, M.M. Vuksanović, D.D. Trifunović, S.B. Dimitrijević, K.D. Obradović-Đuričić, R. Jančić Heinemann, Ispitivanje adhezije polimernih kompozitnih filmova na bazi bis-GMA/TEGDMA na različitim metalnim podlogama, Tehnika 69 (2018) 218-222
 35. J.R. Zec, N.Z. Tomić, M.M. Vuksanović, R. Jančić Heinemann, Uticaj Al2O3 čestica na žilavost hibridnog kompozita sa EVA matricom ojačanog UHMWPE vlaknima, Tehnika (2018) U štampi.
 36. M. Posarac, M. Dimitrijevic, J. Majstorovic, T. Volkov – Husovic, A. Devecerski and B. Matovic, An Improved Method for Thermal Stability Behavior Characterisation of Silicon Carbide Cordierite Composite Material, Metalurgija/Journal of Metallurgy, 13 (2007) 203-213.
 37. S. Stopić, B. Friedrich, K. Raić, T. Volkov Husović, M. Dimitrijević, Characterization of nano-poweder morphology obtained by ultrasonic spray pyrolosis, Metalurgija, 14 (2008) 41-55.
 38. M. Dimitrijevic, M. Posarac, R. Jancic-Heinemman, J. Majstorovic, T. Volkov-Husovic, B. Matovic, Thermal shock resistance of ceramic fibre composites characterized by non-destructive methods, Processing and Application of Ceramics 2 (2008) 115–119.
 39. R. Jančić – Hajneman, D. Trifunović, S. Tadić, M. Dimitrijević, Metoda za optimizovanje procesa mešanja prahova“, Projekat ТR19038 "Razvoj opreme i procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim svojstvima, 2010 (tehničko rešenje).
 40. R. Jančić – Hajneman, D. Trifunović, S. Tadić, M. Dimitrijević, Primena analize slike za analizu mikrostrukture uzoraka za izradu materijala za prenos obrtnog momenta, Projekat ТR19038 "Razvoj opreme i procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim svojstvima", 2010 (tehničko rešenje).
 41. R. Aleksić, N. Tomić, R. Jančić – Hajneman, V. Radojević, D. Stojanović, A. Kojović, P. Uskoković, I. Živković, M. Dimitrijević, Nanomodifikovani premazi optičkih vlakana za primene u uslovima visokih temepratura i velikih mehaničkih naprezanja, 2013, Korisnik EDePro, Beograd, Oblast na koju se tehničko i razvojno rešenje odnosi: materijali i hemijske tehnologije (tehničko rešenje).

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta