IC TMF

Anđela Simović

+38111 3370 416
Soba 304
Kratka biografija

            Anđela Simović, master inženjer tehnologije-master hemijski inženjer, rođena je 17.4.1991. godine u Nikšiću. Osnovnu školu je završila u Nikšiću, a zatim je školovanje nastavila u gimnaziji „Stojan Cerović“, Nikšić. Studije na Metalurško-tehnološkom-fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici upisala je školske 2010/2011 godine. Osnovne akademske studije je završila 2014. godine na studijskom programu Organska hemijska tehnologija, odbranom završnog rada na temu "Ispitivanje uticaja kvaliteta ječmenog slada na kvalitet piva"  sa ocenom 10 i prosečnom ocenom tokom osnovnih akademskih studija 8,22. Master akademske studije upisala je u oktobru 2014. godine na studijskom programu Hemijsko inženjerstvo, na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Završni master rad na temu "Karakterizacija i ispitivanje antioksidativne, antibakterijske i antifungicidne aktivnosti bis- i mono-(tio)karbohidrazona" odbranila je u maju 2017. godine na Katedri za organsku hemiju, pod mentorstvom profesora dr Aleksandra Marinkovića, sa ocenom 10,00. Prosečna ocena tokom master studija bila je 9,88. Doktorske akademske studije upisala je školske 2017/2018. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, studijski program Hemijsko inženjerstvo, pod mentorstvom dr Aleksandra Marinkovića, vanrednog profesora Tehnološko-metalurškog fakulteta.

            U periodu od januara do novembra 2015. godine odradila je pripravnički rad kao nastavnik hemije u osnovnoj školi u Nikšiću i položila stručni ispit na temu „Značaj eksperimenta u nastavi hemije“. U periodu od septembra 2017. do novembra 2018. godine radila je kao profesor hemije u srednoj školi.

Oblasti interesovanja
  • organska hemija, korozija, zeleni inhibitori korozije, zaštita materijala, sinteza mikrokapsula, premazi
  • organic chemistry, corrosion, green corrosion inhibitors, protection of materials, synthesis of microcapsules, coatings
Reference Uskoro.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta