IC TMF

Tihomir Kovačević

+381 060 4391 890
Soba 36
Krata biografija Tihomir M. Kovačević, dipl. ing. tehnol. je rođen 20.07.1984.god. u Užicu. Medicinsku školu, smer farmaceutski tehničar, završio je u Užicu 2003. godine, kada i upisuje osnovne studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je 2009. godine, na smeru Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo sa prosečnom ocenom studija 8,14. Diplomski rad na temu „Sinteza, struktura i solvatohromizam potencijalno farmakološki aktivnih 3-alkil-5-fenil i 3-alkil-5-metil-5-fenil hidantoina“, odbranio je sa ocenom 10 u junu 2009. godine. Doktorske studije je upisao na matičnom fakultetu 2010. godine na odseku Hemijsko inženjerstvo. Od jula 2010. do oktobra 2011. godine zaposlen u „IRC NIC“ A.D. Užice, a od oktobra 2011. godine u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta gde je angažovan na projektu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, TR34033.
Oblasti interesovanja Polimerni materijali i njihova reciklaža, reciklaža elektronskog otpada, upotreba plastike kao alternativnog goriva.
Reference
  1. Milisav Ranitović, Vesna Nikolić, Tihomir Kovačević, Delimično topljenje i centrifugiranje kao nova metoda predtretmana metaličnog granulata e-otpada: Preliminarni laboratorijski test, Zbornik radova: 7. Simpozijum i  1. studenski simpozijum "Reciklažne tehnologije i održivi razvoj", 5-7. septembra 2012. Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Soko Banja (Srbija), 14-18, ISBN: 978-86-6305-000-6.
  2. Željko Kamberović, Marija Korać, Zoran Anđić, Marija Štulović, Tihomir Kovačević, Aleksandar Vujović, Ilija Ilić, Conceptual design for treatment of mining and metallurgical wastewater which contains arsenic and antimony, Metallurgical & Materials Engineering, Vol 18 (4) 2012, 321-331, ISBN: 2217-8961.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta