IC TMF

Radosav Cerović

Soba
Kratka biografija Radosav Cerović je rodjen 1959. godine u Pristini. Prirodno-matematicki fakultet (studijska grupa Biologija) je zavrsio 1982. godine u Beogradu. Magistarski rad "Mikrosporogeneza i plodnost visnje sumadinke i cacanskog rubina (Prunus cerasus L.)" odbranio je 1990. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Beogadu na Grupi za genetiku i oplemenjivanje vocaka i vinove loze. Na Bioloskom fakultetu u Beogradu doktorirao je 1994. godine. Radi u Centru za vocarstvo i vinogradarstvo u Cacku u zvanju naucnog saradnika na mestu rukovodioca Odeljenja za fiziologiju i razmnozavanje vocaka. Autor je ili koautor veceg broja radova objavljenih u vodecim stranim i domacim naucnim casopisima.
Oblasti interesovanja
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta