IC TMF

Predrag Petrović

+381 11 3370 472
Soba 43
Kratka biografija "Pohađao gimnaziju Bora Stanković u Boru. U četvrtoj godini gimnazije izradio svoj prvi naučno-istraživački rad (˝Poremećaji acido-bazne ravnoteže krvi˝), koji je nagrađen specijalnom nagradom na smotri mladih talenata 2006. godine u Vrnjačkoj Banji. Iste godine upisao je Farmaceutski fakultet u Beogradu. Bio je stipendista ministarstva prosvete od 2. godine fakulteta; na drugoj godini bio je dobitnik redovne stipendije ministarstva, a od treće godine stipendije Fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka. U toku studiranja učestvovao u izradi tri naučno-istraživačka rada, prvog na katedri za organsku hemiju (˝β-Karbolini u sintezi prirodnih proizvoda˝), a druga dva, na katedrama za mikrobiologiju i farmakognoziju (˝Antimikrobna aktivnost gljive Calvatia utriformis˝ i ˝Antimikrobna aktivnost gljive Lepista inversa˝). Sva tri rada predstavljena su u vidu poster-prezentacija na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. Integrisane akademske studije završio je oktobra 2011, sa prosečnom ocenom 9,53. Doktorske studije upisao je iste godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, pod mentorstvom prof. dr Branka Bugarskog. U Inovacionom centru TMF-a zaposlen je od januara 2012. godine i angažovan je na projektu ""Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i bioloski aktivnih komponenata hrane u cilju povecanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti""."
Oblasti interesovanja Farmakološki i biotehnološki potencijal gljiva i drugih organizama, hemija prirodnih proizvoda i fiziološki aktivna jedinjenja uopšte.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta