IC TMF

Pavle Spasojević

+381 11 3303 805
Soba 521
Kratka biografija Dr Pavle Spasojević je rođen u Čačku, 12.09.1982. godine. Osnovnu i srednju školu je završio u Čačku. Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 2001. godine. Diplomirao je na katedri za Organsku hemijsku tehnologiju 2006. godine sa prosečnom ocenom 9,88, odbranivši diplomski rad sa ocenom 10, a pod mentorstvom dr Jasne Đonlagić. U okviru programa studentske razmene, tokom 2005. godine, boravio je osam nedelja na Univerzitetu Roštok u Roštoku, Nemačka. Decembra 2006. godine upisao je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer „Hemija i inženjerstvo polimera“ i položio sve predviđene ispite, kao i Završni ispit sa srednjom ocenom 10,00. Učestvovao je u projektu Ministarstva za nauku i tehnoloski razvoj Republike Srbije "Sinteza i karakterizacija polimera i polimernih (nano)kompozita definisane molekulske i nadmolekulske strukture" (2006-2010) kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnoloski razvoj Republike Srbije (2006-2010). Trenutno je angazovan na projektu "Sinteza i karakterizacija novih funkcionalnih polimera i polimernih (nano)kompozita" (2010-2015) kao istrazivac pripravnik u Inovacionom centru TMF-a.
Oblasti interesovanja Polimerno inženjerstvo, dentalni materijali, biomaterijali. Polymer engineering, dental materials, biomaterials.
Reference
  1. Pavle Spasojevic, Borivoj Adnadevic, Sava Velickovic , Jelena Jovanovic, ,, Influence of microwave heating on the polymerization kinetics and application properties of the PMMA dental materials", Journal of Applied Polymer Science, DOI: 10.1002/app.33041
  2. Dragana Zugic, Pavle Spasojevic, Zoran Petrovic, Jasna Djonlagic, ,,Semi-interpenetrating networks based on poly(N-isopropyl acrylamide) and poly(N-vinylpyrrolidone)", Journal of Applied Polymer Science, 113, (2009), 1593-1603
  3.  Zugic Dragana, Spasojevic Pavle, Djonlagic Jasna, ,, Semi-interpenetrating networks based on poly(N-isopropyl acrilamide) and poly(N-vinylpyrrolidone), HEMIJSKA INDUSTRIJA, 61, (2007), 350-356

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta