IC TMF

Marina Maletić

+381 11 3370 410
Soba 218
Krata biografija Marina Maletić (devojačko Vukašinović), dipl. inž. tehnologije, rođena je 1985. godine u Užicu. Osnovnu školu "Sveti Sava" u Bajinoj Bašti završila je sa odličnim uspehom, kao i "Medicinsku školu" u Užicu. Osnovne studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je 2004. godine, a diplomirala je 2011. godine na Katedri za hemijsko inženjerstvo. Diplomski rad pod nazivom "Ispitivanje uticaja sastava membrane mikročestica na brzinu difuzije inkapsulirane aktivne komponente" odbranila je sa ocenom 10 u martu 2011. godine. Doktorske studije upisala je 2011. godine na matičnom fakultetu na Katedri za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta.
Oblasti interesovanja Dobijanje i primena ugljeničnih kompozitnih fotokatalizaora za fotokatalitičku razgradnju organskih zagađujućih materija u prisustvu titan dioksida.
Reference
  1. Marina Vukašinović, Marija Vukčević, Ana Kalijadis, Zoran Laušević, Mila D. Laušević, Adsorption and photocatalytic degradation of methylene blue on carbon monolith with TiO2 coating, Book of Abstracts of the 6th Symposium Chemistry and Environmental Protection, May 21-24, 2013, Vrsac, Serbia, 264
  2. Ana Kalijadis, Marina Vukašinović, Marija Vukčević, Zoran Laušević, Mila Laušević, Uklanjanje organskih zagađujućih materija iz vodenih rastvora korišćenjem hidrotermalnog ugljenika kao sorbenta i nosača katalizatora, 6. Simpozijum Hemija i zaštita životne sredine, Vršac, Srbija 21-24. Maj 2013, Knjiga izvoda, 262

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta