IC TMF

Mirjana Grković

+381 11 3303-659
Soba
Krata biografija Mirjana Grković (devojačko Mlađenović) rođena je 23.12.1987. u Subotici. 2010. godine diplomirala je na TMF-u na smeru Tehnološka kontrola u okviru studijskog programa Hemijsko inženjerstvo, sa temom Određivanje koncentracije odabranih elemenata u flaširanoj vodi za piće i njihov uticaj na zdravlje ljudi. Master sturdije završava 2011. godine na smeru Hemijsko inženjerstvo sa temom Ispitivanje sorpcionih svojstava hibridnog materijala gvožđe(III)-oksid/hitozan za uklanjanje As(V)-jona iz vode. Iste godine upisala je i doktorske studije na odseku Inženjerstvo materijala. Radila u okviru projekta Korišćenje otpadnog perja za razvoj novih kompozitnih materijala i energetskih sirovina(Sustainable Materials and Products from Poultry Feather Wastes) (EUREKA 5851!).
Oblasti interesovanja Inženjerstvo materijala. Kompozitni materijali. Nanotehnologija. Sorpcije. Materials engineering. Composite materials. Nanotechology. Sorptions.
Reference 1. L. Valentini, M. Cardinali, M. Grkovic, P. Uskokovic, F. Alimenti, L. Roselli, J. Kenny, Flexible transistors exploiting P3HT on paper substrates and graphene oxide films as gate dielectrics: proof of concept, Science of Advanced Materials (2013). ISSN: 1947-2935. 2. V.Obradović, D.Stojanović, M.Grković, I. Živković, V.Radojević, P.Uskoković, R.Aleksić, Dynamic Mechanical Properties of Aramid Fabrics Impregnated with Carbon Nanotube/Poly(Vinyl Butyral)/Ethanol Solution, Metall. Mater. Eng. Vol 19 (2013), 259-266.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta