IC TMF

Miloš Tomić

+381 11 3303 765
Soba 117
Krata biografija Miloš Tomić je rođen 30. 08. 1986. u Požarevcu. Osnovne akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu je upisao 2005., a zvanje diplomiranog inženjera tehnologije je stekao 2010. godine na katedri za Organsku hemijsku tehnologiju i polimerno inženjerstvo. Master studije na odseku Hemijsko inženjerstvo je završio u februaru 2012. godine odbranom master rada na temu " Epoksidne smole ojačane modifikovanim glinama nanometarskih dimenzija", pod mentorstvom profesorke Jasne Đonlagić. U periodu oktobar 2011. - oktobar 2012. bio je angažovan na projektu "Antikorozivni nanokompoziti", u okviru saradnje Tehnološko-metalurškog fakulteta i firme "Zvezda-Helios" iz Gornjeg Milanovca. Doktorske studije na odseku Hemija je upisao šk. 2012/13 (mentor: Jasna Đonlagić). Trenutno je angažovan na projektu "Sinteza i karakterizacija novih funkcionalnih polimera i polimernih (nano)kompozita" kao istraživač-pripravnik u Inovacionom centru TMF-a.
Oblasti interesovanja Priprema i karakterizacija epoksidnih nanokompozita i premaza na bazi nanoglina.
Reference 1. Miloš D. Tomić, Branko Dunjić, Violeta Likić, Jelena Bajat, Jelena Rogan, Jasna Djonlagić, "The use of nanoclay in preparation of anticorrosive epoxy coatings", Progress in Organic Coatings 77 (2014) 518– 527.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta