IC TMF

Milorad Gavrilovski

+381 11 63 570 054
Soba 356
Kratka biografija Dr Milorad Gavrilovski je rođen 30. 05. 1953. god. u Dufu, Mavrovo, Makedonija.  Osnovnu i srednju metaluršku školu završio je u Smederevu. Na Rudarsko-geološkom fakultetu diplomirao je na smeru za Istraživanje mineralnih sirovina 1977. godine, da bi iste godine zasnovao radni odnos u Geološkoj službi IEK-a Kostolac. Državni ispit položio je u Beogradu 1981. godine. Početkom 1982. god. prelazi u Razvojni centar Metalurškog kombinata Smederevo, gde intenzivno radi na uvođenju i osvajanju mineraloških metoda u metalurgiji gvožđa i čelika. Završio je poslediplomske studije na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1989. godine, uspešno odbranivši magistarski rad pod naslovom: “Mineralne asocijacije železonosnih sirovina i sintera koji se koriste u Železari Smederevo". Doktorsku disertaciju pod naslovom "Proučavanje obrazovanja mineralalnih asocijacija u promenljivim uslovima sinterovanja mešavina Fe-ruda", koju je prijavio na Rudarsko geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1990. godine, uspešno je odbranio 18. 01. 1994. godine na istom fakultetu, pred interdisciplinarnom Komisijom u sastavu: prof. dr Petar Zarić, predsednik i mentor kandidata, prof. dr Sofija Vuković, član i mentor kandidata, prof. dr Dimitrije Krstić (član), TMF, Beograd, dr Slobodan Radosavljević (član), ITNMS, Beograd i prof. dr Stanimir Putnik (član), EPS, Beograd. U naučno zvanje istraživač saradnik izabran je 17.06.1991. godine. U naučno zvanje naučni saradnik izabran je 01. 11. 1995. godine.  U naučno zvanje viši naučni saradnik izabran 2004. godine u Institutu za metalurgiju železare Smederevo. Nakon vlasničke transformacije železare Smederevo 2004.godine I ukidanja naučno-istraživačke funkcije u ovoj integralnoj železari od strane novog vlasnika (Uus  Stil) prelazi u IRC Nic Užice, gde radi do kraja 2010. Od 1.01.2011.godine  raidi u Inovacionom centru Tehnološko- metalurškšog fakulteta u Beogradu. Dr Milorad Gavrilovski, objavio je, publikovao ili saopštio preko 150 naučnih i stručnih radova i više samostalnih naučno-istraživačkih studija i projekata za potrebe privrednih preduzeća ili naučnih organizacija. Autor je više novih ili poboljšanih tehnolških rešenja iz oblasti nivih materijala, posebno u crnoj metelurgiji. Mnogi materijali se danas komercijalizuju u železari Smederevo I drugim firmama. Dr Milorad Gavrilovski je bio rukovodilac brojnih inovacionih ili strateških projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj. Trenutno rukovodi istraživanjima u oblasti tehnološkog razvoja – materijali I hemijske tehnologije, odnosno rukovodilac je projekata”Osvajanje tehnologije dobijanja proizvoda za široku industrijsku primenu na bazi tehnogenih sirovina iz metalurgije gvožđa I čelika.
Oblasti interesovanja Metalurgija gvožđa i čelika, metalurgija.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta