IC TMF

Milica Karanac

+38111 3303 675
Soba 356
Kratka biografija

            Dr Milica Karanac, diplomirani inženjer tehnologije, rođena je 16.2.1983. godine u Čačku. Osnovne akademske studije upisala je školske 2002/2003. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu diplomirala je u junu 2009. godine na smeru Inženjerstvo zaštite životne sredine, odbranom diplomskog rada na temu „Upravljanje komunalnim čvrstim otpadom u Gradu Čačku”. Školske 2011/2012. godine upisala je Doktorske akademske studije, studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Primena elektrofilterskog pepela modifikovanog kalcijum-hidroksidom i oksidima železa za uklanjanje jona teških metala iz vode“ odbranila je u septembru 2018. godine. Od februara 2012. godine do danas zaposlena je u Inovacionom Centru Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu d.o.o. Član je Inženjerske komore Srbije, Saveza inženjera i tehničara Srbije, Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, kao i Srpskog hemijskog društva. Milica Karanac položila je stručni ispit u Inženjerskoj komori Srbije i poseduje licencu za odgovornog projektanta tehnoloških procesa. Član je organizacionog odbora Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji (Procesing), koji organizuje Društvo za procesnu tehniku Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS). Dobitnik je Povelje za izuzetan doprinos procesnoj tehnici za 2018. godinu.

             Milica Karanac je od avgusta 2018. do danas angažovana na projektu tehnološkog razvoja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, TR 43033 „Inovativna sinergija nus-produkata, minimizacije otpada i čistije proizvodnje u metalurgiji“. Od februara 2012. godine do jula 2018. godine bila je angažovana na projektu tehnološkog razvoja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, TR 34009 "Razvoj tehnoloških procesa za tretman otpadnih voda energetskih postrojenja primenom čistije proizvodnje". U periodu 2012-2013. godina učestvovala je u inovacionom projektu I - 135 „Razvoj vodonepropusnog materijala vrhunskih osobina za izgradnju deponija otpada na bazi domaćih sirovina“ finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Učesnik je na Inovacionom projektu 391-00-16/2017-16-tip 1/11 „Tehnologije proizvodnje kompozitnih materijala baziranih na nezasićenim poliestarskim smolama/elastomerima i nemetalnoj frakciji otpadnih štampanih ploča sa dodatkom aditiva za otpornost prema gorenju“, po pozivu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2017. godine. Takođe, učesnik je u projektu Inovacioni vaučer „Definisanje novog tehnološkog postupka sinteze bakar(II)-hidroksida u industrijskim uslovima za potrebe HI Župa Kruševac“, 2018. godine.

          Koautor je 17 tehničkih i razvojnih rešenja, učestvovala je i na projektima saradnje sa privredom. M. Karanac je aktivan učesnik u pripremi i realizaciji sajamskih nastupa (Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa - Ecofair, Sajam voda, Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća, Sajam obrazovanja u Čačku, Festival nauke, itd.) i u promociji fakulteta u srednjim školama.

Oblasti interesovanja
  • Tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom, procena uticaja na životnu sredinu.
  • Waste Water Treatment, Waste Management, Environmental Impact Assessment.
Reference
  1. M. Karanac, M. Đolić, Đ. Veljović, V.N. Rajaković-Ognjanović, Z Veličković., V. Pavićević, A. Marinković, The removal of Zn2+, Pb2+, and As(V) ions by lime activated fly ash and valorization of the exhausted adsorbent, Waste Management, 78 (2018), 366–378.
  2. M. Karanac, M. Đolić, Z. Veličković, A. Kapidžić, V. Ivanovski, M. Mitrić, A. Marinković, Efficient multistep arsenate removal onto magnetite modified fly ash, Journal of Environmental Management, 224 (2018), 263–276.
  3. A. Dajić, M. Mihajlović, M. Jovanović, M. Karanac, D. Stevanović, J. Jovanović, Landfill design: need for improvement of water and soil protection requirements in eu landfill directive, Clean Techn Environ Policy, 18(3), (2016), 753–764.
  4. M. Karanac, M. Jovanović, E. Timmermans, H. Mulleneers, M. Mihajlović, J. Jovanović, Impermeable layers in landfill design, Hemijska Industrija, 67(6) (2013), 961–973.
  5. J. Rusmirović, D. Milošević, Z. Veličić, M. Karanac, M. Kalifa, J. Nikolić, A. Marinković, Production of rubber plasticizers based on waste PET: techno-economical aspect, Zaštita Materijala 58(2) (2017), 189–197.
  6. S. Mandić-Rajčević, M. Karanac, M. Mihajlović, M. Jovanović, Risk maps for industrial occupational health and safety, Facta universitatis series: working and living environmental protection, 13(1) (2016), 63–72.
  7. Z. Veličković, M. Karanac, Z. Bajić, R. Karkalić, A. Marinković, Lj. Gigović, J. Joca, Primena modifikovanih oblika pepela i šljake iz termoelektrana za uklanjanje teških metala iz vode, Energija, ekonomija, ekologija, 1-2 (2017), 121–126.
  8. M. Karanac, M. Jovanović, M. Mihajlović, A. Dajić, D. Stevanović, J. Jovanović, Prilog tehnološkom projektovanju deponija u Srbiji, Reciklaža i održivi razvoj, 8 (2015), 27–37.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta