IC TMF

Milica Karanac

+381 11 3303 709
Soba 531a
Krata biografija Milica Karanac rođena je 16.2.1983. godine u Čačku. Osnovne akademske studije upisala je školske 2002/2003. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je u junu 2009. godine na smeru Inženjerstvo zaštite životne sredine, odbranom diplomskog rada na temu „Upravljanje komunalnim čvrstim otpadom u Gradu Čačku”. Školske 2011/2012. god. upisala je Doktorske akademske studije, studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine. Od februara 2012. godine angažovana je na projektu tehnološkog razvoja TR 34009 „Razvoj tehnoloških procesa za tretman otpadnih voda energetskih postrojenja primenom čistije proizvodnje“ koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 2012/2013. god. učestvovala je na Inovacionom projektu I – 135 „Razvoj vodonepropusnog materijala vrhunskih osobina za izgradnju deponija otpada na bazi domaćih sirovina“. Autor je jednog naučnog rada, autor i koautor sedam saopštenja na međunarodnim konferencijama štampanih u celini i koautor deset tehničkih rešenja. Član je Srpskog hemijskog društva i Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo.
Oblasti interesovanja Tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom, procena uticaja na životnu sredinu. Waste Water Treatment, Waste Management, Environmental Impact Assessment.
Reference
  1. Milica M. Karanac, Marina A. Savić, Jovan M. Jovanović, „O nekim pitanjima rada pokretnih procesnih postrojenja“, 25. Мeđunarodni kongres o procesnoj industriji Procesing ´12, 7–8. Jun, Beograd Srbija, (2012), pp. 1-6
  2.  Dragoljub Urošević, Branimir Anđelić, Milica Karanac, Marina Savić, Mihailo Đokić, Uroš Urošević, TMT Metoda – doprinos izgradnji, sanaciji i rekultivaciji deponija komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine, Electra VII, 13-16. Novembar, Kopaonik Srbija, (2012),  pp. 1-16
  3. M. Karanac, M. Jovanović, E. Timmermans, H. Mulleneers, M. Mihajlović, J. Jovanović, Prilog projektovanju vodonepropusnih slojeva deponija, Hem. Ind., 2013, 67(6) 961-973
  4. Milica Karanac, Marina Mihajlović, Jovan Jovanović, Mića Jovanović, Branimir Anđelić, Obezbeđenje vodonepropusnosti deponija – usaglašenosti odredbi propisa Republike Srbije sa Evropskom Unijom, Međunarodna konferencija „Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“, 1-12. april, Subotica Srbija, (2013), pp. 151-155
  5. Milica Karanac, Marina Mihajlović, Jovan Jovanović, Mića Jovanović, Dragoljub Urošević, Najbolje dostupne tehnike za obezbeđenje vodonepropusnosti deponija, Međunarodna konferencija „Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“, 1-12. april, Subotica Srbija (2013) pp. 161-166

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta