IC TMF

Milica Karanac

+381 11 3303 709
Soba 531a
Krata biografija Milica Karanac rođena je 16.2.1983. godine u Čačku. Osnovne akademske studije upisala je školske 2002/2003. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je u junu 2009. godine na smeru Inženjerstvo zaštite životne sredine, odbranom diplomskog rada na temu „Upravljanje komunalnim čvrstim otpadom u Gradu Čačku”. Školske 2011/2012. god. upisala je Doktorske akademske studije, studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine. Od februara 2012. godine angažovana je na projektu tehnološkog razvoja TR 34009 „Razvoj tehnoloških procesa za tretman otpadnih voda energetskih postrojenja primenom čistije proizvodnje“ koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 2012/2013. god. učestvovala je na Inovacionom projektu I – 135 „Razvoj vodonepropusnog materijala vrhunskih osobina za izgradnju deponija otpada na bazi domaćih sirovina“. Autor je jednog naučnog rada, autor i koautor sedam saopštenja na međunarodnim konferencijama štampanih u celini i koautor deset tehničkih rešenja. Član je Srpskog hemijskog društva i Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo.
Oblasti interesovanja
  • Tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom, procena uticaja na životnu sredinu.
  • Waste Water Treatment, Waste Management, Environmental Impact Assessment.
Reference
  1. M. Karanac, M. Jovanović, E. Timmermans, H. Mulleneers, M. Mihajlović, J. Jovanović, Impermeable layers in landfill design, Hemijska Industrija, 67 (6), (2013), 961-973.
  2. M. Karanac, M. Jovanović, M. Mihajlović, A. Dajić, D. Stevanović, J. Jovanović, Prilog tehnološkom projektovanju deponija u Srbiji, Reciklaža i održivi razvoj, 8 (2015), 27-37.
  3. A. Dajić, M. Mihajlović, M. Jovanović, M. Karanac, D. Stevanović, J. Jovanović, Landfill design: need for improvement of water and soil protection requirements in eu landfill directive, Clean Technologies and Environmental Policy, 18 (3), (2016), 753-764.
  4. S. Mandić-Rajčević, M. Karanac, M. Mihajlović, M. Jovanović, Risk maps for industrial occupational health and safety, Facta universitatis series: working and living environmental protection, 13 (1), (2016), 63-72.
  5. J. Rusmirović, D. Milošević, Z. Veličić, M. Karanac, M. Kalifa, J. Nikolić, A. Marinković, Production of rubber plasticizers based on waste PET: techno-economical aspect, Zaštita Materijala, 58 (2) (2017), 189 - 197, doi: 10.5937/ZasMat1702189R.
  6. Z. Veličković, M. Karanac, Z. Bajić, R. Karkalić, A. Marinković, Lj. Gigović, J. Joca, Primena modifikovanih oblika pepela i šljake iz termoelektrana za uklanjanje teških metala iz vode, Energija, ekonomija, ekologija, 1-2, (2017), 121-126.
  7. Z. Veličković, M. Karanac, Z. Bajić, R. Karkalić, Lj. Gigović, M. Đolić, A. Marinković, Mogućnost primene iskorišćenih adsorbenata na bazi pepela za ugradnju u građevinski materijal, Energija, ekonomija, ekologija, 1-2, (2018), 186-190.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta